Komunala.info: Prijava v sistem
Pregled podatkov o odjemnem mestu in sporočanje stanja vodomera.

  Dosegljivi za stranke:
pon - pet: od 07:30 do 14:30
malica: od 10:00 do 10:30
Delovni čas zbirnega centra:
pon, sre, čet, pet: 06.30 - 14.30
torek: 06.30 - 17.00
sobota: 07.00 - 12.00

DOMOV

Info      Kazalo strani      Kje smo      Imenik zaposlenih      Pogosta vprašanja      KIJZ

 

Novice

   

Obrazci

   

Predpisi

   

Javna naročila

   

Statistika

   

Koledar odvoza odpadkov

 
Zgodovina
Dejavnosti
Ceniki
Obvestila - priloge k računom
Letna poročila
Program dela
 

Vizitka podjetja

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

telefon: 01 / 750 81 10
faks: 01 / 750 81 11
gsm: 051 656 271, int. 10
e-mail: info@kp-logatec.si
dežurni gsm:
- vod., kan., ceste: 041 310 295
- pogrebna dejavnost: 041 310 294
gsm deponija in ZC: 051 653 448

Dosegljivi za stranke:
pon - pet: od 07:30 do 14:30
malica: od 10:00 do 10:30
Delovni čas zbirnega centra:
pon, sre, čet, pet: od 06.30 - 14.30
torek: od 06.30 do 17.00
sobota: od 07.00 do 12.00


Domov | Novice

Novice

24.02.2014 - PRAZNJENJE GREZNIC


Od 25.2.2014 dalje, bomo pričeli z rednim odvozom grezničnih gošč v naselju Laze, in sicer na območju, kjer ni poplav.
Poplavljene objekte bomo praznili takoj, ko se bo voda umaknila iz okolice objektov in bo možen dostop s traktorjem in cisterno.
 


12.02.2014 - PRAZNJENJE GREZNIC - LAZE


Obveščamo vas, da v skladu s potrjenim Programom odvoza grezničnih gošč na območju občine Logatec, odvažamo blato iz obstoječih greznic.
V februarju 2014 vsak delavnik med 6.30 in 14.30 uro odvažamo blato v naselju LAZE, kar so občani obveščeni tudi pisno na dom.

Komunalno podjetje Logatec d.o.o. je kot izvajalec javne službe v občini Logatec dolžan najmanj enkrat na tri leta odpeljati gošče iz greznic. Greznične gošče se bodo ustrezno obdelale na čistilni napravi Logatec.
Pri obstoječih greznicah se prazni samo prvi prekat oziroma usedalnik greznice v katerem je greznična gošča, drugi ali tretji prekat pa le po potrebi (zaradi ukinitve greznice, ko se izvede priključek na kanalizacijo, ali ko se izkaže, da je gošča tudi v drugem in v tretjem prekatu, kar bi lahko povzročilo zamašitev ponikovalnice).
V primeru, da se pojavi potreba po praznjenju greznice pogosteje kot na tri leta, lahko naročite praznjenje na telefon 01/ 750-81-19 ali izpolnite obrazec Naročilo odvoza fekalij, ki se nahaja v rubriki Obrazci. Izvedeni odvoz je plačljiv po cenah iz cenika za najem opreme in storitev.
Lastniki greznic boste lahko najavljeni datum enkrat prestavili za obdobje, ki ne bo smelo biti daljše od treh mesecev, o čemer morate izvajalca javne službe pisno obvestiti (lahko po elektronski pošti na rezka.mlakar@kp-logatec.si). Izvajalec javne službe bo storitev opravil najkasneje v tridesetih dneh po prejeti zahtevi. Če uporabnik na določeni termin ne bo omogočil dostopa in izvedbe praznjenja grezničnih gošč ter se na obvestilo ne bo odzval, se šteje, da je storitev opravljena, izvajalec javne službe pa bo storitev praznjenja opravil ponovno čez tri leta.
V skladu s 42. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (LN, št. 10/09) morajo lastniki greznic omogočiti prost dostop do greznice.
Izvajalec javne službe izvaja praznjenje greznic s traktorjem in cisterno (6 m3).
 


28.11.2013 - Male komunalne čistilne naprave


Obveščamo vas, da je na spletni strani GZS v novembru objavljen seznam malih komunalnih čistilnih naprav, ki izpolnjujejo kriterije na dan 21.06.2013.
Seznam ni končen in se bo dopolnjeval s prejemom ustrezne dokumentacije od dobaviteljev oz. prodajalcev MKČN in je dostopen na strani gospodarske zbornice Slovenije.
Če male komunalne čistilne naprave, ki jo nameravate vgraditi, ni na seznamu in vam proizvajalec oz. prodajalec ne predloži izjave o skladnosti, je potrebno po prvem zagonu MKČN opraviti prve meritve, ki so potrebne za izdelavo ocene obratovanja.
Kriteriji, ki jih mora MKČN izpolnjevati so sledeči: MKČN mora biti kot gradbeni proizvod izdelana v skladu s standardi od SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5, mora imeti Izjavo o skladnosti s katero proizvajalec zagotavlja ustreznost naprave prej navedenim standardom, ter navodilo za uporabo in navodilo za vgradnjo.
Navedeni seznam je tudi v prilogi.

Obveščamo vas tudi, da je Občina Logatec izdala Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12) in na podlagi tega še Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2013. S tem si lahko nekaj vloženih sredstev za nakup MKČN povrnete.
Več na: Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2013
  PDF dokument: Male komunalne čistilne naprave


24.05.2013 - Uporaba odpadnega blata v kmetijstvu


Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z živinorejo, imajo v skladu z 2. in 3. odstavkom 13. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12) možnost, da blato iz lastne greznice oziroma MKČN manjše od 50 PE, zmešajo z gnojevko ali gnojnico ter jo skladiščijo najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

POZOR! Kot dokazilo za oprostitev obveznosti praznjenja greznice ali MKČN je potrebna pisna izjava, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, Uradni list RS, št. 62/08). Izjava naj vsebuje tudi MID-KMG (številka kmetijskega gospodarstva) in podatek o številu GVŽ. Izjavo posredujte pisno ali osebno na Komunalno podjetje Logatec d.o.o., da vas bomo uvrstili na seznam uporabnikov, katerim ni potrebno prazniti greznice oziroma MKČN, s čimer ste tudi oproščeni mesečnega plačevanja storitev, povezanih z greznicami oz. MKČN. Pomagate si lahko tudi z obrazcem 'IZJAVA o uporabi odpadnega blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu', ki ga najdete na naši spletni strani v rubriki 'Obrazci'.
 


24.05.2013 - Zaračunavanje storitve zbiranje bioloških odpadkov


Z uvedbo novih cen komunalnih storitev, ki veljajo od 1.5.2013 prihaja do spremembe pri zaračunavanju storitev za uporabnike, ki uporabljajo storitve zbiranja bioloških odpadkov. Storitev ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV je bila do sedaj vključena v ceno storitve za ravnanje z odpadki, po novem pa bo to nova postavka, ki se bo zaračunavala uporabnikom, ki to storitev koristijo.
Cena bo izražena v kg; uporabnikom se bo zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološke odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Za uporabnike GOSPODINJSTVA se upošteva volumen 30 litrov na osebo mesečno. Skupna cena za 30 litrov oz. na osebo iz gospodinjstva bo znašala 0,75 EUR z DDV, ki bo sestavljena iz dveh cen, in sicer cena za storitev zbiranja bio odpadkov v višini 0,72 EUR z DDV in cena za uporabo javne infrastrukture za zbiranje bio odpadkov v višini 0,03 EUR z DDV.
V kolikor želite storitev zbiranja bioloških odpadkov odpovedati, od vas potrebujemo pisno izjavo, da boste biološke odpadke kompostirali in da ne želite več koristiti storitve zbiranja bioloških odpadkov. Pri izvajanju storitev bomo zelo dosledni in biološke odpadke odvažali le od tistih uporabnikov, ki jih bodo tudi plačevali. V kolikor boste posodo postavili na odjemno mesto za odvoz, bomo to dokumentirali in vam storitev zaračunali.
Uporabnikom, ki boste te storitve še naprej koristili svetujemo, da svojo posodo za bio odpadke vidno označite tako, da bo razvidno kateremu odjemnemu mestu pripada (npr. ulica in HŠ, lahko priimek, …). S tem si zagotovite, da vam bo posoda zagotovo izpraznjena.
 


07.05.2013 - Nove cene komunalnih storitev


V mesecu aprilu je Občinski svet Občine Logatec potrdil nove cene komunalnih storitev. Več o novih cenah si lahko preberete v aprilskem in majskem obvestilu - prilogah k računu za komunalne storitve za mesec april in maj ter v članku, ki je objavljen med Uradnimi objavami v majski številki Logaških novic in v priponki te novice.
Cene so vidne v ceniku komunalnih proizvodov in storitev, ki je skupaj s prilogo - prikazom porazdelitve količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike, objavljen v rubriki 'Ceniki'.
Cene so oblikovane z elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jih prav tako najdete v rubriki 'Ceniki'.
  PDF dokument: Nove cene komunalnih storitev


01.10.2012 - Komunala.info


Vzpostavljena je nova spletna stran za pregled podatkov o vašem odjemnem mestu in za sporočanje stanje vodomera.

Registrirajte se na: Komunala.info
 


01.03.2012 - Biorazgradljive vrečke


Obveščamo vas, da biorazgradljive vrečke od 01.03.2012 niso več brezplačne.
Še vedno pa jih je možno dobiti v dveh velikostih, in sicer 120 in 240 litrov.
Cene odvoza bioloških odpadkov v biorazgradljivi vrečki so objavljene na ceniku komunalnih proizvodov in storitev.
 pravilno ločevanje odpadkov

povezave

pogrebi

navodila v primeru smrti

mali oglasi

možnost zaposlitve


Trenutno ni ankete


     
 

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC
Postavitev informacijskega portala in gostovanje PROLOG d.o.o. LOGATEC
Fotografije: © Andrej KORENČ