KP LOGATEC  

Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07:30 - 14:30
malica: 10:00 - 10:30

Delovni čas zbirnega centra:
ponedeljek - petek: 06.30 - 14.30
torek (1.4.-31.10.): 06.30 - 17.00
sobota: 07.00 - 12.00

Domov

 

Info

Kazalo strani

Kje smo

Imenik zaposlenih

Pogosta vprašanja

KIJZ

NS

 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.


Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi

         
 

Obrazci

 

Predpisi

 

Javna naročila

 

Statistika

 

Koledar odvoza odpadkov

 

Novice

         
Zgodovina
Dejavnosti
Ceniki
Obvestila - priloge k računom
Letna poročila

Vizitka podjetja

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

telefon:

  01 / 750 81 10

faks:

  01 / 750 81 11

gsm:

  051 656 271, int. 10

e-pošta:

  info@kp-logatec.si


Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:

gsm:

  041 310 294 (24/7)


Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod:

041 308 666

kanalizacija, ceste:

041 310 295


Dosegljivi za stranke:

pon - pet:

07:30 - 14:30

malica:

10:00 - 10:30


Delovni čas zbirnega centra:

pon - pet:

06.30 - 14.30

torek:

06.30 - 17.00  (od 1.4. do 31.10.)

sobota:

07.00 - 12.00

malica:

 10.00 - 10.30

gsm:

051 653 448

 

Domov

KIJZ - Katalog informacij javnega značaja

KIJZ - Katalog informacij javnega značaja

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa, ki je izdal katalog:

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

Telefon:

01 750 81 10

Telefaks:

01 750 81 11

E-naslov:

info@kp-logatec.si

IBAN:

SI56 1910 0001 0337 441, Deželna banka Slovenije d.d.

SI56 6000 0000 0758 902, Hranilnica Lon d.d.

Matična številka:

5827558

ID za DDV:

SI88743926

Direktor:

dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon.

Datum prve objave kataloga:

leto 2005

Datum zadnje spremembe kataloga:

mesečno vzdrževanje podatkov iz kataloga

Dostopnost kataloga:

* www.kp-logatec.si
* fizični dostop – v prostorih organa
* na zahtevo prosilcev


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAčAJA, S KATERIMI ORGAN RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Vodstvo podjetja - direktor:

dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon.

Telefon:

01 750 81 10

Telefaks:

01 750 81 11

e-mail:

bostjan.aver@kp-logatec.si

Splošni sektor

 

Telefon:

01 750 81 13

Telefaks:

01 750 81 11

e-mail:

 

Operativni sektor 

Janez Marinko

Telefon:

01 750 81 14

Telefaks:

01 750 81 11

e-mail:

janez.marinko@kp-logatec.si

Operativni sektor – vodja vodovoda:

Pavel Rupnik

Telefon:

01 750 81 17

Telefaks:

01 750 81 11

e-mail:

pavel.rupnik@kp-logatec.si


Organigram organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Osnovna naloga organa je opravljanje gospodarskih javnih služb na področju občine Logatec, in sicer predvsem na naslednjih področjih:
• oskrba s pitno vodo
• odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
• ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
• skupna komunalna raba:
  - zimsko vzdrževanje cest
  - letno vzdrževanje cest
  - javna razsvetljava
• pokopališka in pogrebna dejavnost
• tržnina
• druge dejavnosti v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec


2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba – direktor: dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon.

Telefon:

01 750 81 10

Telefaks:

01 750 81 11

e-mail:

bostjan.aver@kp-logatec.si


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Register predpisov RS 
Register predpisov EU  
Predpisi lokalnih skupnosti


2.d Seznam predlogov predpisov

Register predpisov EU


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa po vsebinskih sklopih

Letna poročila

Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda:
• Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Logatec
• Študija ureditve 1. faze odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju povodja srednje in zgornje Ljubljanice (s prilogami)


2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Izdaja projektnih pogojev, soglasij h gradnji, smernic in mnenj


2.g Seznam javnih evidenc

• Kataster kanalizacijskega in vodovodnega omrežja s hidranti
• Seznam grobov
• Seznam posod za odpadke
• Seznam zbiralnic ločenih frakcij
• Seznam črpališč in vodohranov
• Seznam vzdrževanih cest


2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

• Evidenca o uporabnikih komunalnih storitev
• Evidenca o pokojnikih in najemnikih grobnih polj
• Evidenca o investitorjih v nove objekte v občini Logatec
• GIS
• Kataster


2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja


3. OPIS NAčINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAčAJA

Opis dostopa do informacij javnega značaja: pisno ali v elektronski obliki


4. STROŠKOVNIK

Cenik materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (brez DDV)
 

FOTOKOPIRANJE/TISKANJE
format A4 - ČB 0,06 EUR/stran
format A3 - ČB 0,13 EUR/stran
format A4 -barvno 0,63 EUR/stran
format A3 - barvno 1,25 EUR/stran
ELEKTRONSKO ZAPISOVANJE
na zgoščenko CD 2,09 EUR/kos
na zgoščenko DVD-R 2,92 EUR/kos
DIGITALIZACIJA DOKUMENTA (SKENIRANJE)
format A4 0,08 EUR/kos
format A3 0,13 EUR/kos
POŠILJANJE INFORMACIJ PO POŠTI
skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve


Cene materialnih stroškov za storitve, ki niso naštete v ceniku, določimo tako, da upoštevamo povprečne tržne cene za storitev posredovanja informacij in povprečno lastno ceno stroškov dela in amortizacije opreme.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAčAJA

povezava na pogosto zastavljena vprašanja

  1. Informacije po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ
  2. Informacije po 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ
  3. Informacije po 2.odstavku 21. člena ZJN-3 

6. JAVNA NAROčILA

povezava

 


NOVICE
PREKINJENA DOBAVA PITNE VODE - KALCE, GRČAREVEC, REŽIŠKA CESTA, LIPCA, STRMICA IN DEL GRAJSKE POTI
Obvestilo Rovte - Dobava pitne vode iz VS Logatec
SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA
BELA VODA
PRAZNENJE GREZNIC IN MKČN
AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 2019
PRIJAVA za prejemanje E-RAČUNA
BIORAZGRADLJIVI ODPADKI – dodatne količine
Obvestilo glede pošiljanja sporočil
Obvestilo strankam, ki komunalne storitve plačujejo preko SEPA direktne bremenitve (TRAJNIKA)
DEPO - STARO ZA NORO
E - ODPADKI, RECIKLIRAJMO!
PRILAGODITEV/SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH STORITEV
PRIPOROČILA OB IZVAJANJU ČISTILNIH AKCIJ
OBVESTILO - Javno kanalizacijsko omrežje v Logatcu
Portal NI VODE
Zaračunavanje storitve zbiranje bioloških odpadkov
Biorazgradljive vrečke
   


Pravilno ločevanje odpadkov

Povezave

Pogrebi

Navodila v primeru smrti

Možnost zaposlitve
Na spletni strani so možne napake. Za morebitne nepravilnosti in nevšečnosti se vam opravičujemo.

SPLETNA STRAN JE V IZDELAVI.

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC

         

01 750 81 10
info@kp-logatec.si

 

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC
Postavitev informacijskega portala in gostovanje PROLOG d.o.o. LOGATEC
Fotografije: © Andrej KORENČ