KP LOGATEC  

Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07:30 - 14:30
malica: 10:00 - 10:30

Delovni čas zbirnega centra:
ponedeljek - petek: 06.30 - 14.30
torek (1.4.-31.10.): 06.30 - 17.00
sobota: 07.00 - 12.00

Domov

 

Info

Kazalo strani

Kje smo

Imenik zaposlenih

Pogosta vprašanja

KIJZ

NS

 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.


Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi

         
 

Obrazci

 

Predpisi

 

Javna naročila

 

Statistika

 

Koledar odvoza odpadkov

 

Novice

         
Zgodovina
Dejavnosti
Ceniki
Obvestila - priloge k računom
Letna poročila

Vizitka podjetja

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

telefon:

  01 / 750 81 10

faks:

  01 / 750 81 11

gsm:

  051 656 271, int. 10

e-pošta:

  info@kp-logatec.si


Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:

gsm:

  041 310 294 (24/7)


Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod:

041 308 666

kanalizacija, ceste:

041 310 295


Dosegljivi za stranke:

pon - pet:

07:30 - 14:30

malica:

10:00 - 10:30


Delovni čas zbirnega centra:

pon - pet:

06.30 - 14.30

torek:

06.30 - 17.00  (od 1.4. do 31.10.)

sobota:

07.00 - 12.00

malica:

 10.00 - 10.30

gsm:

051 653 448

 

Domov

Navodila v primeru smrti

Navodila v primeru smrti

dežurni gsm za pokopališko in pogrebno dejavnost: 041 310 294

1. PO NASTOPU SMRTI

Po nastopu smrti doma
Ob ugotovitvi smrti morajo svojci umrlega o smrti obvestiti občinski organ pristojen za zdravstvo; na območju občine Logatec opravlja mrliško pregledno službo Zdravstveni dom Logatec (ambulanta dežurnega zdravnika: 01/75 08 229) ali pa poklicati številko 112 - klici v sili.
Mrliški preglednik ali zdravnik po opravljenem pregledu izpolni obrazec 'zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti', s katerim se nato prijavi smrt na matičnem uradu, hkrati pa predstavlja tudi dovoljenje za prevoz umrlega.

Prevoz umrlega se naroči Komunalnemu podjetju Logatec d.o.o. (dežurni gsm za pokopa-liško in pogrebno dejavnost: 041 310 294), ki ima za to ustrezno vozilo, saj se prevoze pokojnika lahko opravlja le z avtomobilom za prevoz posmrtnih ostankov in v transportni, neprepustni krsti, ki je sestavljena iz zunanje lesene krste in neprodušno zacinjene notranje krste iz cinka ali katerega koli drugega samorazgradljivega materiala.
Za prevoz v tujino je obvezen potni list, ki ga priskrbijo svojci, Komunalno podjetje Logatec pa priskrbi posmrtni potni list in mednarodne mrliške liste.

Po nastopu smrti v bolnišnici ali domu starejših občanov ali drugi ustanovi
V ustanovi kjer nastopi smrt svojci dvignejo pokojnikove stvari, prejmejo pa tudi obvestilo, kje se pokojnik nahaja. Prevoz pokojnika na dom ali prevoz pokojnika na Žale za upepelitev (v primeru, da pokojnik tja že ni prepeljan) lahko svojci naročijo Komunalnemu podjetju Logatec (kontaktna številka je navedena zgoraj). Pri tem naj svojci pripravijo le osebni dokument pokojnika.

2. NAROČILO POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH STORITEV

Za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve je potrebno pripraviti:

 • osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje); le z osebnim dokumentom pokojnika se lahko uredi upepelitev ali pa prevzame pokojnika, da se ga prepelje na drugo lokacijo, tako da je ta dokument nujno potreben,
 • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je smrt nastopila na domu (zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti).

Pred naročilom pogreba naj se svojci med seboj dogovorijo o načinu pogreba (krsta ali žara), o približnem datumu in uri pogreba, ter o navzočnosti predstavnika verske skupnosti (duhovnika) in/ali drugih morebitnih društev. V primeru objave osmrtnice, naj svojci pripravijo vsaj okvirno besedilo; kot nasvet pa naj navedemo, da večina osmrtnic vsebuje naslednje podatke: ime in priimek (lahko tudi dekliški priimek, po domače, poklic), kraj in ulica/cesta bivanja; kdaj in kje bo pogreb ter kje bo pokojnik ležal oziroma kje bo žara do pogreba oziroma na dan pogreba.

Vedeti je potrebno kje bo pokojnik pokopan (pokopališče in številka grobnega polja ali pa se bo po dogovoru s Komunalnim podjetjem Logatec dodelilo novo grobno polje).
Svojci, ki želijo pogreb s predstavnikom verske skupnosti (duhovnikom), se morajo o tem dogovoriti v župniji, v kateri je imel pokojnik stalno bivališče.
Vse v zvezi s sodelovanjem raznih društev (godba, gasilci, lovci, čebelarji, …) naročnik pogreba ureja sam. Za sodelovanje pevcev in trobente naročnik pogreba lahko ureja sam, za kar mu lahko Komunalno podjetje Logatec posreduje nekatere kontaktne številke ali pa v skladu z željami svojcev pevce in trobentača naroči Komunalno podjetje Logatec v okviru storitve organiziranja pogrebne slovesnosti.

Pogreb, upepelitev ali prevoz na pokopališča, ki jih upravlja Komunalno podjetje Loga-tec d.o.o. ali prevoz na druga pokopališča, naročijo svojci neposredno pri izvajalcih pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki opravljajo stalno dežurno službo na gsm: 041 310 294.

Sprejem naročila pogreba je omogočen tudi na domu.

Svojci se s Komunalnim podjetjem Logatec lahko dogovorijo o sledečem:

 • kraj, dan in ura pogreba,
 • vrsta pogreba (krsta ali žara),
 • upepelitev pokojnika (upepelitev opravlja Žale Javno podjetje, d.o.o.),
 • ureditev pokojnika (preoblačenje, britje, …),
 • izbira pogrebne opreme (krste, žare, nagrobna obeležja in drugo),
 • dodelitev grobnega prostora in sklenitvi pogodbe o najemu grobnega prostora,
 • naročilo cvetja (ikebane, ikebana za na krsto, žarni venčki, venci in ostalo rezano cve-tje po dogovoru ),
 • izbira nagrobnega spomenika,
 • nagrobni napisi na nagrobnih ploščah žarnih zidov (na voljo je več vzorcev nagrobnih napisov),
 • prevozi pokojnika v kak drug kraj v Sloveniji ali v tujino,
 • odjava pokojnika na matičnem uradu,
 • objava osmrtnice (LEP, www.pogrebi.info, v časopisu (Delo, Dnevnik, Slovenske novice, …) ali na radiu (Radio Slovenija, R94, Odmev, …), po želji tudi drugje).

V primeru, da svojci potrebujejo povečavo slike pokojnika, ki jo želijo imeti ob poslovitvi, naj jo prinesejo s seboj ob naročilu pogreba ali v čim krajšem možnem času. Komunalno podjetje Logatec uredi povečanje slike, jo da v okvir in položi pred žaro ali krsto.

3. PRIJAVA SMRTI MATIČNEMU URADU

Smrt osebe je potrebno prijaviti v dveh dneh od dneva smrti oziroma najdbe trupla. Smrt se prijavi matičnemu uradu v kraju, kjer je oseba umrla.
Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, vojašnici, turistično-gostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oziroma zavodu, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla.
V drugih primerih je smrt dolžan prijaviti mrliški preglednik oziroma zdravnik, ki je ugotovil smrt, družinski člani umrlega ali tisti, s katerimi je umrli živel. Družinski člani umrlega lahko za prijavo smrti pooblastijo Komunalno podjetje Logatec, ki bo v okviru opravljanja pogrebne dejavnosti in organiziranja pogrebne slovesnosti za pokojnika na podlagi podpisanega pooblastila poskrbelo za prijavo smrti na matičnem uradu (obrazec pooblastila je priprav-ljen v podjetju in objavljen na spletni strani). Prijavi smrti je potrebno priložiti potrdilo o smrti, ki ga izda pristojni zdravstveni delavec, ki je smrt ugotovil.
Pristojna matična služba pošlje svojcem izpisek iz knjige umrlih na dom v 30. dneh od prijave smrti.

4. POGREBNINA IN POSMRTNINA

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinske-ga člana (posmrtnina) sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne socialne pomoči.

 • posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upraviče-ni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 265,22 evrov.
 • pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalne-ga dohodka znaša 530,44 evrov.

Za upravičenost do posmrtnine ali pogrebnine mora vlagatelj izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico, ki med drugim določajo državljanstvo RS oz. stalno prebivališče v RS, upravičenost do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka ali višino dohodka vlagatelja in še drugo.
Več se lahko pozanimate na spletni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in/ali na Centru za socialno delo, kjer tudi oddate Vlogo za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana - obrazec 8.47.

5. ŠE NEKAJ O UPEPELITVI

Upepelitev umrlega opravlja Žale javno podjetje, d.o.o. iz Ljubljane. Podjetje stremi k zagotavljanju čim višjih ekoloških standardov; pridobili so certifikat ISO 14001. Pri upepelitvi zato strogo upoštevajo, da so vsi uporabljeni materiali ekološko sprejemljivi, naravno razgradljivi in z ustreznimi atesti. Zaradi tega bo umrli upepeljen v svoji obleki le v primeru, da je ta 100 % iz naravnega materiala. V kolikor oblačila niso ustrezna, jih zamenjajo (proti plačilu) in zagotovijo ustrezno ravnanje z obleko, v kateri so umrlega sprejeli.

 

Novelacija navodil: Logatec; julij 2014

 

Podlaga za izdelavo teh navodil:

predpis/podlaga na kratko kaj opredeljuje
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregle-dne službe (Ur. list RS, št. 56/1993) naloge mrliško pregledne službe
Odloka o gospodarskih javnih službah (LN 4/96) pogrebna dejavnost je javna služba
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec (LN 1-2/2008) organiziranost za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (LN 12/2001) storitve v okviru pogrebne dejavnosti in njihovega izvajalca ter upravljavce pokopališč
Pravilniku o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrt-nih ostankov (Ur. list RS, št. 70/1997) značilnosti vozila in opreme za prevoz ter drugo glede pokopa…
Zakon o matičnem registru (Ur. list RS, št. 37/2003) prijava smrti na matičnem uradu
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. list RS, št. 99/2013) pogrebnina in posmrtnina
 


NOVICE
PREKINJENA DOBAVA PITNE VODE - KALCE, GRČAREVEC, REŽIŠKA CESTA, LIPCA, STRMICA IN DEL GRAJSKE POTI
Obvestilo Rovte - Dobava pitne vode iz VS Logatec
SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA
BELA VODA
PRAZNENJE GREZNIC IN MKČN
AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 2019
PRIJAVA za prejemanje E-RAČUNA
BIORAZGRADLJIVI ODPADKI – dodatne količine
Obvestilo glede pošiljanja sporočil
Obvestilo strankam, ki komunalne storitve plačujejo preko SEPA direktne bremenitve (TRAJNIKA)
DEPO - STARO ZA NORO
E - ODPADKI, RECIKLIRAJMO!
PRILAGODITEV/SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH STORITEV
PRIPOROČILA OB IZVAJANJU ČISTILNIH AKCIJ
OBVESTILO - Javno kanalizacijsko omrežje v Logatcu
Portal NI VODE
Zaračunavanje storitve zbiranje bioloških odpadkov
Biorazgradljive vrečke
   


Pravilno ločevanje odpadkov

Povezave

Pogrebi

Navodila v primeru smrti

Možnost zaposlitve
Na spletni strani so možne napake. Za morebitne nepravilnosti in nevšečnosti se vam opravičujemo.

SPLETNA STRAN JE V IZDELAVI.

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC

         

01 750 81 10
info@kp-logatec.si

 

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC
Postavitev informacijskega portala in gostovanje PROLOG d.o.o. LOGATEC
Fotografije: © Andrej KORENČ