Komunala.info: Prijava v sistem
Pregled podatkov o odjemnem mestu in sporočanje stanja vodomera.

  Dosegljivi za stranke:
pon - pet: od 07:30 do 14:30
malica: od 10:00 do 10:30
Delovni čas zbirnega centra:
pon, sre, čet, pet: 06.30 - 14.30
torek: 06.30 - 17.00
sobota: 07.00 - 12.00

DOMOV

Info      Kazalo strani      Kje smo      Imenik zaposlenih      Pogosta vprašanja      KIJZ

 

Novice

   

Obrazci

   

Predpisi

   

Javna naročila

   

Statistika

   

Koledar odvoza odpadkov

 
Zgodovina
Dejavnosti
Ceniki
Obvestila - priloge k računom
Letna poročila
Program dela
 

Vizitka podjetja

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

telefon: 01 / 750 81 10
faks: 01 / 750 81 11
gsm: 051 656 271, int. 10
e-mail: info@kp-logatec.si
dežurni gsm:
  - vodovod: 041 308 666
  - kanalizacija, ceste: 041 310 295
  - pogrebna dejavnost: 041 310 294
gsm deponija in ZC: 051 653 448

Dosegljivi za stranke:
pon - pet: od 07:30 do 14:30
malica: od 10:00 do 10:30
Delovni čas zbirnega centra:
pon, sre, čet, pet: od 06.30 - 14.30
torek: od 06.30 do 17.00
sobota: od 07.00 do 12.00


Domov | KIJZ

KIJZ - Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa, ki je izdal katalog:

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

Telefon:

01 750 81 10

Telefaks:

01 750 81 11

E-naslov:

info@kp-logatec.si 

IBAN:

SI56 0202 5001 0650 607

Matična številka:

5827558

ID za DDV:

SI88743926

Direktor:

dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon.

Datum prve objave kataloga:

leto 2005

Datum zadnje spremembe kataloga:

mesečno vzdrževanje podatkov iz kataloga

Dostopnost kataloga:

* www.kp-logatec.si
* fizični dostop – v prostorih organa
* na zahtevo prosilcev


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAčAJA, S KATERIMI ORGAN RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Vodstvo podjetja - direktor:

dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon.

Telefon:

01 750 81 10

Telefaks:

01 750 81 11

e-mail:

bostjan.aver@kp-logatec.si

Splošni sektor - računovodja:

Nada Trpin Jereb

Telefon:

01 750 81 13

Telefaks:

01 750 81 11

e-mail:

nada.trpin@kp-logatec.si

Operativni sektor - tehnični vodja:

Janez Marinko

Telefon:

01 750 81 14

Telefaks:

01 750 81 11

e-mail:

janez.marinko@kp-logatec.si 

Operativni sektor – vodja vodovoda:

Pavel Rupnik

Telefon:

01 750 81 17

Telefaks:

01 750 81 11

e-mail:

pavel.rupnik@kp-logatec.si


Organigram organa

direktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

splošni sektor

 

operativni sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

razvoj

oskrba s pitno vodo

odvajanje in čiščenje odpadnih voda

ravnanje s komunalnimi odpadki

vzdrževanje javnih površin

pokopališka in pogrebna dejavnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

računovodja

 

delavec v službi razvoja

vodja vodovoda

tehnični vodja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obračun komunalnih storitev

 

delovodja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodovodni inštalater

tajnica - kadrovske zadeve - blagajna

 

 

 

 

 

 

upravljalec čistilne naprave in
kontrolor kanalizacijskega omrežja

 

 

 

 

 

 

 

 

voznik tovornega vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voznik traktorja s priključki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KV delavec pri ravnanju z odpadki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KV delavec za vzdrževanje elektroenergetskih naprav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KV delavec za komunalna dela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upravljalec težke gradbene mehanizacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delavec za komunalna dela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delavec pri ravnanju z odpadki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čuvaj na deponiji komunalnih odpadkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kratek opis delovnega področja organa:

Osnovna naloga organa je opravljanje gospodarskih javnih služb na področju občine Logatec, in sicer predvsem na naslednjih področjih:
• oskrba s pitno vodo
• odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
• ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
• skupna komunalna raba:
  - zimsko vzdrževanje cest
  - letno vzdrževanje cest
  - javna razsvetljava
• pokopališka in pogrebna dejavnost
• tržnina
• druge dejavnosti v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec


2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba – direktor: dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon.

Telefon:

01 750 81 10

Telefaks:

01 750 81 11

e-mail:

bostjan.aver@kp-logatec.si


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Register predpisov RS 
Register predpisov EU  
Predpisi lokalnih skupnosti


2.d Seznam predlogov predpisov

Register predpisov EU


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa po vsebinskih sklopih

Letna poročila

Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda:
• Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Logatec
• Študija ureditve 1. faze odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju povodja srednje in zgornje Ljubljanice (s prilogami)


2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Izdaja projektnih pogojev, soglasij h gradnji, smernic in mnenj


2.g Seznam javnih evidenc

• Kataster kanalizacijskega in vodovodnega omrežja s hidranti
• Seznam grobov
• Seznam posod za odpadke
• Seznam zbiralnic ločenih frakcij
• Seznam črpališč in vodohranov
• Seznam vzdrževanih cest


2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

• Evidenca o uporabnikih komunalnih storitev
• Evidenca o pokojnikih in najemnikih grobnih polj
• Evidenca o investitorjih v nove objekte v občini Logatec
• GIS
• Kataster


2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja


3. OPIS NAčINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAčAJA

Opis dostopa do informacij javnega značaja: pisno ali v elektronski obliki


4. STROŠKOVNIK

Cenik materialnih stroškov za najpogostejše storitve posredovanja informacij javnega značaja (brez DDV)

FOTOKOPIRANJE/TISKANJE
format A4 - ČB 0,06 EUR/stran
format A3 - ČB 0,13 EUR/stran
format A4 -barvno 0,63 EUR/stran
format A3 - barvno 1,25 EUR/stran
ELEKTRONSKO ZAPISOVANJE
na zgoščenko CD 2,09 EUR/kos
na zgoščenko DVD-R 2,92 EUR/kos
DIGITALIZACIJA DOKUMENTA (SKENIRANJE)
format A4 0,08 EUR/kos
format A3 0,13 EUR/kos
POŠILJANJE INFORMACIJ PO POŠTI
skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve


Cene materialnih stroškov za storitve, ki niso naštete v ceniku, določimo tako, da upoštevamo povprečne tržne cene za storitev posredovanja informacij in povprečno lastno ceno stroškov dela in amortizacije opreme.


5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAčAJA

povezava


6. JAVNA NAROčILA

povezavapravilno ločevanje odpadkov

povezave

pogrebi

navodila v primeru smrti

mali oglasi

možnost zaposlitve


Ni ankete, ker nimamo piškotkov

Na spletni strani so možne napake. Za morebitne nepravilnosti in nevšečnosti se vam opravičujemo.

     
 

Vse pravice pridržane © KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC
Postavitev informacijskega portala in gostovanje PROLOG d.o.o. LOGATEC
Fotografije: © Andrej KORENČ