Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Letno vzdrževanje cest

Zimsko vzdrževanje cest

Javna razsvetljava

Splošne informacije
 

Skupna komunalna raba


Odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Odlok o načinu izvajanja GJS vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (LN 12/2012)
Odlok o javni razsvetljavi v občini Logatec (LN 11/2012)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (LN 5/13)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (LN 7-8/2013)


 

Splošne informacije

Vzdrževanje obcestne vegetacije in posegi v cesto

Z namenom zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu vas želimo opozoriti na ureditev obcestne vegetacije, saj je jesenski čas ravno pravšnji čas za ta izvedbo teh del.

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč so dolžni ob občinski cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte ali druge visoke nasade ali poljščine tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo prometa. Zagotovljena morata biti prost profil ceste in predpisana preglednost, da je omogočen pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve.

Območje ceste predstavlja prostor, na katerem je cesta, z varovalnimi pasovi in zračni prostor v višini 7 metrov nad najvišjo točko vozišča. Z namenom preprečitve škodljivih vplivov okolice na cesto ter promet na njej in obratno, je raba prostora v varovalnem pasu občinske ceste omejena. V skladu z Odlokom o občinskih cestah v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/12, 7-8/13 in 10/14) varovalni pas občinske ceste obsega območje, ki se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša največ:

  • pri lokalni cesti 8 m,
  • pri zbirni cesti 8 m,
  • pri krajevni cesti 6 m,
  • pri javni poti 5 m.

Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljavca cest (upravljavec cest je Občina Logatec), ki za tak poseg izda soglasje, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza. V nobenem primeru ni dovoljen kakršen koli trajni poseg lastnika nepremičnine v pas, ki se od roba cestišča nahaja 2 m. Odstop od tega pravila je dopusten le ob soglasju organa občinske uprave, pristojnega za promet.

Pri odstranjevanju snega s streh, funkcionalnih in drugih površin je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira pešcev in prometa z vozili. Prav tako je prepovedano odvajati padavinske odpadne vode z zasebnih zemljišč preko javnih površin, cest in priključkov in jih priključevati na sistem odvodnjavanja meteornih vod z javnih površin in cest. Priporočljivo je, da zaradi preglednosti višina žive meje ne presega višine 75 cm od nivoja vozišča.

Vsa dela ob cesti je potrebno predhodno zavarovati z ustrezno prometno signalizacijo, na podlagi predhodnega obveznega dogovora z vzdrževalcem občinskih cest. Vse lastnike gozdov in podjetja, ki se ukvarjajo s sečnjo in spravilom lesa, prosimo, da z vozišča vselej pospravijo ostanke, ki nastanejo pri spravilu in prevozu lesa. Vsi lastniki gozdov, predvsem pa lastniki obrežnih gozdov, naj odstranijo obstoječe in ne ustvarjajo novih zbirališč lesa (hlodovina, drva, vejevje) ali odlagajo kakršnih koli drugih predmetov v varovalnih pasovih ceste.

Vse občanke in občane naprošamo, da upoštevajo zgoraj navedene napotke in obrežejo žive meje ter drugo vegetacijo na svojih zemljiščih ob cestah in s tem zagotovijo varnost vseh udeležencev v prometu.


Zimska služba

Naloga zimske službe je izvajanje dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah.

Zimska služba obsega vzdrževanje prevoznosti, pripravljalna dela pred nastopom zime, nadzor nad stanjem prevoznosti in razmer na cestah, odstranjevanje snega s cestišča in z drugih javnih površin ter posipanje poledice na cestišču in ostalih javnih površinah. Pri izvajanju službe pa nam težave povzročajo nepravilno parkirana vozila, zoženi odseki na cestah, slepe ulice, dvignjeni pokrovi jaškov ter drevje in ostale ovire ob cestah, ki gledajo v svetli profil ceste.

Naprošamo vas za malo potrpljenja v času močnega sneženja in ob močnih zametih ali plazovih, saj prevoznosti ni vedno mogoče zagotoviti takoj. Posebej bi vas radi opozorili, da se sneg s hišnih dovozov in parkirnih prostorov ne sme odmetavati na ceste!

Trudili se bomo za čim hitrejšo vzpostavitev varnosti in prevoznosti na cestah, po prioritetnem vrstnem redu. Vas pa prosimo, da ustrezno zimskim razmeram opremite svoje konjičke in na noge nataknite ustrezno obutev.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx