Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Odvajanje odpadne vode

Čiščenje odpadne vode

Program javne službe
odvajanja in čiščenja
odpadne vode

Storitve povezane z greznicami in MKČN

Splošne informacije
 

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode


Odloki

Uredba o dopolnitvi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list, št. 76/17)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 81/19)
Pravilnik o določitvi cene odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v občini Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v občini Logatec (LN 3/2013)
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15)
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (LN, št. 10/19), velja od 1.1.2020


Obrazci

Vloga za priklop na javno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)
Vloga za priključitev hišnega črpališča
IZJAVA o uporabi odpadnega blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
Obrazec za izdelavo poročila o prvih meritvah za MČN do 50 PE
Izredni prevzem blata iz greznic ali MKČN (manjših od 50 PE)


 

ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Kanalizacijski sistem mesta Logatec se zaključi s Centralno čistilno napravo Logatec z iztokom v reko Logaščico. V letu 2015 se je zaključila rekonstrukcija obstoječe čistilne naprave, katere kapaciteta znaša 14.900 PE.

Rekonstruirana KČN Logatec je membranska ČN s kombinacijo biološkega čiščenja z aktivnim blatom in fizične separacije blata od vode s pomočjo membran. Komunalna in padavinska odpadna voda iz mešanega kanalizacijskega sistema doteka preko grobih mehanskih grabelj na vstopno črpališče ter razbremenilni bazen za meteorne vode, nato se odpadna voda črpa preko kombinirane naprave in finih sit na biološko čiščenje. Biološko čiščenje se izvaja v anoksičnih in aerobnih bazenih. Odstranjevanje fosforja se dosega biološko, z mešanjem surove odpadne vode in reciklom blata v vtočnem kanalu čistilne naprave (selektor), po potrebi pa še z doziranjem železa v obliki FeCl3. Biološki del je sistem kaskadne denitrifikacije, oksidacije in nitrifikacije, ki je namenjen čiščenju odpadnih voda - odstranjevanju organskih snovi ter dušikovih in fosforjevih spojin. Očiščena odpadna voda preko merilnika pretoka odteka v potok Logaščica.

Odpadno priraslo biološko blato se zbira v bazenu za zgoščanje blata, dodatna stabilizacija blata ni potrebna, saj blato v procesu biološkega čiščenja dosega starost več kot 25 dni. Zgoščeno blato se vodi na dehidracijo blata s pomočjo centrifuge. Izveden je tudi prostor za sprejem gošč iz obstoječih greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z ustrezno obdelavo.

Onesnažen zrak se iz anoksičnih in oksidacijskih bazenov, zgoščevalnika blata, prostora za mehansko predčiščenje in dehidracijo blata, prostora sprejema grezničnih vsebin, zadrževalnega bazena meteornih vod, črpališča in lokacije grobih grabelj odvaja na sistem za kemično pranje - čiščenje zraka, ki bo zaključen s kemijskim pralnikom zraka.


Čistilna naprava Rovte je aerirana lagunska čistilna naprava s tremi lagunami, na katero je priključenih 515 PE. Pred vtokom v prvo laguno, je nameščeno sito, ki preprečuje dotok večjih delcev v lagunski del čistilne naprave. V prvi in drugi laguni sta vgrajena puhala, kjer poteka biološko čiščenje vode s pomočjo vpihovanja zraka. Voda se nato pretaka v tretjo laguno, ki je usedalna laguna, kjer se voda dodatno zbistri in nato prečiščena odteče v potok Sovra.


Čistilna naprava Laze

V letu 2016 je bila zgrajena membranska čistilna naprava Laze, zmogljivosti 300 PE. ČN Laze je mehansko - biološka čistilna naprava z anaerobno stabilizacijo blata, ki se zbira v zalogovniku, ter nato odvaža na obdelavo na ČN Logatec. Biološko očiščena odpadna voda se s pomočjo membran prefiltrira in ponika na iztoku iz čistilne naprave. V letu 2017 se obremenitev ČN povečuje sorazmerno s priključevanjem uporabnikov v naselju.


Komunalno podjetje Logatec ima v upravljanju tudi dva manjša kanalizacijska sistema, ki se končata z malo čistilno napravo (MKČN) v naselju Grčarevec (50 PE) ter drugi je v naselju  Spodnji log – Hotedršica (100 PE).

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx