Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Odvajanje odpadne vode

Čiščenje odpadne vode

Program javne službe
odvajanja in čiščenja
odpadne vode

Storitve povezane z greznicami in MKČN

Splošne informacije
 

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode


Odloki

Uredba o dopolnitvi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list, št. 76/17)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 81/19)
Pravilnik o določitvi cene odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v občini Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v občini Logatec (LN 3/2013)
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15)
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (LN, št. 10/19), velja od 1.1.2020


Obrazci

Vloga za priklop na javno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)
Vloga za priključitev hišnega črpališča
IZJAVA o uporabi odpadnega blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
Obrazec za izdelavo poročila o prvih meritvah za MČN do 50 PE
Izredni prevzem blata iz greznic ali MKČN (manjših od 50 PE)


 

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI ALI MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Lastniki stavb (objektov) na območju izven meja aglomeracije, novi objekti in tisti objekti, ki nimajo ustreznega čiščenja morajo za komunalno odpadno vodo, morajo zagotoviti:

 • čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi (v nadaljevanju MKČN< 50 PE), tako, da parameter »kemijska potreba po kisiku« ne presega mejne vrednosti 200 mg/l (KPK<200 mg/l), če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava ali (to so npr. rastlinske MKČN, lagunske MKČN …),
 • čiščenje komunalne odpadne vode v tipski MKČN, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega 80 % glede na parameter KPK ali
 • čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek:
 • v  predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s standardom SIST EN 12566-6 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno vodo,
 • v  filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali
 • v  sistema za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo.

Uredba določa obveznost izvajanja prvih meritev za vse vrste MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, tudi za tipske naprave po standardu SIST EN 12566-3. Zavezanec za zagotavljanje prvih meritev ni izvajalec javne službe, temveč upravljavec oz. lastnik te MKČN. Upravljavec pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa, naroči prve meritve (vzorči se iztok, trenutni vzorec). Pooblaščeni izvajalec vam na podlagi meritev izda analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, morate meritve ponoviti. Seznam pooblaščenih izvajalcev je dosegljiv na strani Agencije RS za okolje (kliknite).

Upravljavec MKČN mora najkasneje v 30 dneh po prejemu analiznega izvida, le tega skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo poslati na Komunalno podjetje Logatec d.o.o. Izvajalec javne službe vam bo izdal poročilo o prvih meritvah, ter znižal okoljsko dajatev za 90 % (naslednji mesec po prejemu analiznega izvida).

Izvajalec javne službe vsako MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izda Poročilo o pregledu.

V okviru pregleda preveri:

 • ali MKČN obratuje,
 • nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v MKČN,
 • zmogljivost MKČN glede na količino odpadne vode, ki se ovaja vanjo,
 • način odvajanja odpadne vode iz MKČN,
 • navodila za obratovanje in vzdrževanje MKČN,
 • izjavo o lastnostih MKČN, če gre za tipsko MKČN,
 • vodno soglasje  v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000 (in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok). 
 • poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda,
 • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,
 • podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe (KP Logatec) o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata, (ne velja za kmete)
 • kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo
 • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

Kjer odvajanje in čiščenje odpadne vode ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (npr. nadmorska višina nad 1.500 m in podobno) se namesto MKČN namesti nepretočna greznica. To je razvidno iz vodnega soglasja, ki ga mora imeti vsaka MKČN/nepretočna greznica. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik, brez prekatov, namenjen zbiranju komunalne odpadne vode.

Rok za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v MKČN je 31.12.2021.


OBSTOJEČI OBJEKTI

Uredba določa, da mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14.12.2002, ali ki je bil v uporabi pred tem dnem, prilagoditi odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode zahtevam iz uredbe najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta. Navedeni prehodni rok velja, če se objekt nahaja na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, pogoji za priklop (100 m) na javno kanalizacijo sosednje aglomeracije niso izpolnjeni, komunalna odpadna voda pa se odvaja v okolje preko obstoječe ureditve, ki je skladna z zahtevami predpisov, ki so veljali v času gradnje (z gradbenim dovoljenjem).

 

STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI

Kot izvajalec javne službe (v nadaljevanju IJS) v občini Logatec smo dolžni enkrat na tri leta odpeljati gošče iz greznic ali MKČN v skladu s potrjenim Programom odvoza grezničnih gošč na območju občine Logatec. Greznične gošče se ustrezno obdelajo na čistilni napravi Logatec. Pri obstoječih greznicah se prazni samo prvi prekat oziroma usedalnik greznice, v katerem je greznična gošča, drugi ali tretji prekat pa le po potrebi (zaradi ukinitve greznice, ko se izvede priključek na kanalizacijo, ali ko se izkaže, da je gošča tudi v drugem in v tretjem prekatu, kar bi lahko povzročilo zamašitev ponikovalnice).

Lastniki greznic in MKČN, katerim se prazni greznične gošče po Programu odvoza grezničnih gošč na območju občine Logatec boste lahko najavljeni datum enkrat prestavili za obdobje, ki ne bo smelo biti daljše od treh mesecev, o čemer morate izvajalca javne službe pisno obvestiti. IJS bo storitev opravil najkasneje v tridesetih dneh po prejeti zahtevi. Če uporabnik na določeni termin ne bo omogočil dostopa in izvedbe praznjenja grezničnih gošč ter se na obvestilo ne bo odzval, se šteje, da je storitev opravljena, IJS pa bo storitev praznjenja opravil ponovno čez tri leta. IJS izvaja praznjenje greznic s traktorjem in cisterno (6 m3). O opravljeni storitvi praznjenja  bo IJS izdal pisno potrdilo.

V skladu s 29. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list, RS št. 98/15) morajo lastniki greznic omogočiti prost dostop do greznice. Kjer izvajanje storitve praznjenja, prevzema in odvoza gošče iz greznic in MKČN s traktorjem in cisterno tehnično ni izvedljivo, je obvezna storitev le čiščenje odpadne vode in obdelava blata na Centralni čistilni napravi Logatec. Praznjenje nepretočne ali pretočne greznice  in MKČN ter njeno predajo izvajalcu javne službe, mora zagotoviti lastnik objekta , IJS pa pisno potrdi datum in količino prevzete gošče ali blata iz MKČN.

 

KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z živinorejo, so lahko izvzeta iz plačevanja storitev praznjenja greznic ali MKČN imajo v skladu s 17. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list, RS št. 98/15) možnost, da blato iz lastne greznice oziroma MKČN manjše od 50 PE, zmešajo z gnojevko ali gnojnico ter jo skladiščijo najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

Kot dokazilo za oprostitev obveznosti praznjenja greznice ali MKČN je potrebna pisna izjava, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, Uradni list RS, št. 62/08). Izjava naj vsebuje tudi MID-KMG (številka kmetijskega gospodarstva) in podatek o številu GVŽ.

Ne glede na navedbe iz prejšnjih odstavkov se morajo vsi uporabniki, tudi stanovanjske hiše kmetijskega gospodarstva, po izgradnji nove javne kanalizacije, nanjo priključiti. Gnojevke oziroma gnojnice ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx