Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Javni vodovodni sistem

Vzdrževanje

Pitna voda

Splošne informacije
 

Oskrba s pitno vodo


Obrazci

Vloga za priklop na javno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)
Vloga za prestavitev vodomera v zunanji jašek
Vloga za vpis v evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode


Poročila

Poročilo o pitni vodi 2019
Poročilo o pitni vodi 2018
Poročilo o pitni vodi za leto 2017
Poročilo o pitni vodi za vodovodni sistem Logatec za leto 2016
Poročilo o pitni vodi za vodovodni sistem Logatec za leto 2015


Odloki

Odlok o varovanju vodnih virov v občini Logatec
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav javnega vodovoda v občini Logatec
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec (LN 12/2013)
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020


 

SPLOŠNE INFORMACIJE OSKRBE S PITNO VODO

Kako do soglasja in priključka

Novogradnja

 • Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV na gospodarsko javno infrastrukturo in vključitev v izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe. K pisni vlogi za izdajo soglasja mora stranka priložiti projektno dokumentacijo.
 • Po pridobitvi gradbenega dovoljenja stranka izpolni VLOGO ZA PRIKLOP NA JAVNO INFRASTRUKTURO.  
 • Stranka po oddaji vloge prejme po dva izvoda pogodbe o priklopu na javno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo. Poravna pogodbene obveznosti in vrne en podpisan izvod pogodbe.
 • Stranka se nato dogovori z vodjem vodovoda o ogledu terena, kjer se dogovori o načinu in izvedbi priklopa. Zemeljska dela lahko stranka izvede sama, montažna dela pa izvede Komunalno podjetje Logatec d.o.o..
 • Po zaključenih delih se izvede obračun opravljenih del, priključek pa vnese v bazo za obračun mesečnih komunalnih storitev.

Obstoječi objekt

 • V primeru priključevanja obstoječega objekta na komunalno infrastrukturo mora stranka oddati VLOGO ZA IZDAJO SOGLASJA.
 • Po oddani vlogi stranka najprej prejme soglasje ter nato še dva izvoda pogodbe o priklopu na javno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo. Poravna pogodbene obveznosti in vrne en podpisan izvod pogodbe.
 • Stranka se nato dogovori z vodjem vodovoda o ogledu terena, kjer se dogovori o načinu in izvedbi priklopa. Zemeljska dela lahko stranka izvede sama, montažna dela pa izvede Komunalno podjetje Logatec d.o.o..
 • Po zaključenih delih se izvede obračun opravljenih del, priključek pa vnese v bazo za obračun mesečnih komunalnih storitev.

 

Subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode

S Pravilnikom o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20) so omogočeni subvencionirani prevozi pitne vode občanom Občine Logatec, s stalnim prebivališčem v Občini Logatec, ki nimajo možnosti priklopa na javno vodovodno omrežje.

Do subvencioniranega prevoza pitne vode je upravičen uporabnik, ki je vpisan v Evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode.
 
Vpis v Evidenco je možen na podlagi vloge in izpolnitvi naslednjih pogojev:
 • da uporabnik nima možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, o čemer je v primeru dvoma potrebno mnenje izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo,
 • da gre za porabo vode za lastne potrebe,
 • da ne gre za porabo vode za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti,
 • da se vodo dostavlja na naslov stalnega prebivališča uporabnika.
Uporabniki so upravičeni do največ petih brezplačnih prevozov pitne vode na koledarsko leto. 
 
Upravičenec je dolžan Občino obvestiti o začetku pomanjkanja pitne vode zaradi suše na območju, kjer se nahaja njegov objekt. Po prejemu obvestil o začetku pomanjkanja pitne vode zaradi suše lahko župan preveri stanje pri izvajalcu in se na podlagi navedenega odloči o sprejemu pisne odredbe, s katero določi, da so na določenih območjih v občini, uporabniki upravičeni do subvencioniranja prevozov.
 
VLOGA ZA VPIS V EVIDENCO
 

Stanje vodomera

Stanje vašega vodomera lahko sporočite na več načinov:

 • telefon: 01/750 81 10 ali faks: 01/750 81 11
 • elektronski naslov: info@kp-logatec.si
 • preko naše spletne strani oziroma aplikacije mojupravljalec, kjer se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ju imate zapisana na računu. Tu si lahko ogledate tudi dosedanjo zaračunano porabo. Najbolje, da stanje vodomera sporočite konec meseca, saj bo le tako zaračunana dejanska poraba vode.

 

Sprememba lastništva in plačnika

SPREMEMBA LASTNIŠTVA

Če želite spremeniti lastništvo odjemnega mesta, je potrebno dostaviti kopijo kupoprodajne pogodbe oziroma dokumenta, iz katerega je razvidno, kdo je novi in stari lastnik odjemnega mesta. Prav tako je potrebo popisati števec in število oseb, ki živijo na odjemnem mestu.


SPREMEMBA PLAČNIKA

Za spremembo plačnika komunalnih storitev je potrebo izpolniti obrazec o spremembi plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto, na katerem mora biti razviden stari in novi plačnik storitve, stanje popisa števca ter število prijavljenih oseb ob spremembi.

V primeru, da najemnik želi, da računi prihajajo nanj in ne na najemodajalca, morata najemnik in najemodajalec podpisati obrazec o subsidiarni obveznosti najemodajalca.

 

Obračun in reklamacije

Obračun uporabnikov priključenih na vodovodni sistem

Postavka na računu

Enota mere

Obrazložitev

vodarina

m3

Na podlagi obračunskega vodomera, kjer je osnova poraba pitne vode v m3.

Omrežnina - voda

kos

Na podlagi dimenzije obračunskega vodomera.

 

Kaj je pavšal in kaj poračun?

Količina porabe vode in s tem tudi količina odvajanja ter čiščenja odpadnih voda je na računu za komunalne storitve zaračunana kot pavšal. To pomeni, da je zaračunana količina porabe vode določena glede na povprečno letno ali polletno porabo. Točno porabe vode v gospodinjstvih kontroliramo dvakrat letno in takrat izstavimo račun za dejansko porabo vode – to pa je poračun. V vmesnem obdobju, ko zaračunavamo pavšal je lahko dejanska poraba vode višja ali nižja, v tem primeru je potem poračun višji ali pa nižji. Da se izognete prevelikemu poračunu dvakrat letno, nam lahko vaše stanje vodomera kadarkoli sporočite. Najbolje je, če to storite konec meseca, saj bo le tako zaračunana pravilna poraba. Razlog za večjo porabo vode pa je lahko tudi napaka na internem vodovodnem omrežju, kar povzroča, da voda nekje pušča. Da se prepreči slednje, je potrebno občasno preveriti vodomer. To storimo tako, da zapremo vse pipe in preverimo, da tudi ostali porabniki vode (pomivalni, pralni stroj) ne delujejo, in potem pogledamo na vodomer. Če so vsi kazalci in številke pri miru, je z internim vodovodnim omrežjem vse v najlepšem redu, če pa se kazalci ali številke premikajo, potem je potrebno poiskati napako in jo čim prej odpraviti, da ne izteče večja količina vode.

 

Kaj je e-račun in kako ga pridobim?

E – RAČUN je elektronska oblika računa, ki nadomešča papirnati račun poslan po klasični pošti. Omogoča poenostavljeno poslovanje, enostavno arhiviranje in prihranek. Ob PRIJAVI na e – račun NE boste več prejemali računov po klasični pošti ampak vam bomo račune poslali v elektronski obliki na vašo e – pošto ali v spletno banko. Prijavite se lahko na sedežu Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. ali preko e-racuni@kp-logatec.si .


Reklamacije računov sprejemamo do roka plačila na:

 • elektronski naslov: info@kp-logatec.si ali
 • pisno na sedež podjetja: Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx