Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Zbiranje in
odvoz odpadkov

Ločevanje odpadkov

Splošne informacije

Brošure - ločevanje odpadkov
 

Ravnanje s komunalnimi odpadki

KOLEDAR ODVOZA ODPADKOV 2021

Legenda in seznam ulic 2021

KOLEDAR ODVOZA ODPADKOV 2020

Legenda in seznam ulic 2020


Odloki

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Logatec (LN 4/2009)
Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020


Obrazci

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov
Naročilnica za opremo za prireditev (stojnice in posode za odpadke)
Naročilo dostave posod za odvoz odpadkov


 

SPLOŠNE INFORMACIJE RAVNANJE Z ODPADKI

Kako do posod in odvoza odpadkov

Sistem zbiranja in odvoza odpadkov v občini Logatec izvaja po sistemu "od vrat do vrat". Zbirajo se tri ločene frakcije, in sicer plastična in kovinska embalaža, biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in mešani komunalni odpadki.

Ob prijavi v odvoz odpadkov uporabnik izpolni obrazec NAROČILO DOSTAVE POSOD ZA ODVOZ ODPADKOV. Možnost naročila posod:

 • OBVEZNO je naročilo posode za mešane komunalne odpadke. Uporabnik se odloči o volumnu posode, in sicer je na razpolago 80L, 120L, 240L, 770L in 1100L. Posoda je plačljiva.
   
 • OBVEZNO je naročilo posode za plastično in kovinsko embalažo. Uporabnik se odloči o volumnu posode, in sicer je na razpolago 240L, 770L in 1100L. Posoda je brezplačna.
   
 • Uporabnik lahko naroči posodo za biološko razgradljive kuhinjske odpadke ali pa se odloči za kompostiranje odpadkov, saj se le-ti odpadki ne smejo odlagati v katerokoli drugo posodo za odpadke. Posoda je plačljiva in na razpolago so sledeči volumni: 120L, 240L in 770L.
   
 • Pravne osebe lahko naročijo tudi posode za papir in steklo. Posode so plačljive in na razpolago so sledeči volumni za papir 360L in 1100L ter za steklo 1100L.

 

Kam postaviti zabojnik za odpadke?

Uporabniki morajo na dan odvoza dostaviti namensko posodo na odjemno mesto, praviloma ob javno kategorizirano cesto, do 6.00 ure. V primeru, da je cesta slepa, mora biti na koncu ceste urejeno primerno obračališče za vozilo izvajalca, kjer je možno vozilo varno obrniti. Izvajalec lahko izjemoma izprazni posodo tudi ob cesta in poteh, ki niso kategorizirane, na zahtevo uporabnikov, če je omogočen varen in zanesljiv dovoz vozil izvajalca. Izvajalec ne odgovarja za povzročeno škodo na teh voziščih rezen, če je povzročena namerno.

 

Ali se lahko dobijo vrečke za biološki zabojnik?

Biorazgradljive vrečke velikosti 120L ali 240L, ki so plačljive in so primerne zaradi zagotavljanja boljše higiene zelenih posod ter zaradi lažjega praznjena teh posod v zimskem času, ko predvsem biološki odpadki radi zmrzujejo in se posledično prilepijo na posodo. Vrečke se prevzamejo na sedežu podjetja, zaračunajo pa se pri mesečni položnici.

 

Odpoved odvoza bioloških odpadkov zaradi lastnega kompostiranja.

V kolikor uporabnik storitev zbiranja bioloških odpadkov odpove, mora podati pisno izjavo, da bo biološke odpadke kompostiral in, da ne želi več koristiti storitve zbiranja bioloških odpadkov. Biološki odpadki se odvažajo le od tistih uporabnikov, ki jih tudi plačujejo. V kolikor bo posoda postavljena na odjemno mesto odvoza, se bo to dokumentiralo in storitev se bo uporabniku zaračunala.

 

Zabojnik je počen, kaj storiti?

V primeru, da je zabojnik star manj kot 5 let, se zabojnik zamenja brezplačno. Če pa je zabojnik starejši od 5 let, pa so stroški nakupa novega zabojnika, stroški uporabnika.

 

Kaj storiti, ko ima uporabnik več odpadkov, kot jih lahko odloži v posodo?

Odpadki v občini Logatec se pobirajo v za to namenjenih posodah in dodatno le v ustreznih PVC vrečkah z logotipom podjetja. To ravnanje je v skladu z 11. členom Odloka o ravnanju z odpadki v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/09). Vrečke, ki se jih pobere poleg posode, so namenjene predvsem tistim uporabnikom, ki se jim večje količine odpadkov pojavijo občasno, vendar pa v povprečju ne potrebujejo nove posode za odpadke. Uporabnikom so na razpolago prozorne vreče z logotipom podjetja za plastično in kovinsko embalažo. Te vreče so brezplačne. Vreče za mešane komunalne odpadke pa so temno zelene ali rumene barve z logotipom podjetja in so plačljive. Odpadki, ki so poleg posode odloženi v drugih vrečkah, so napačno odloženi in se jih ne odvaža.

V primeru, da se večja količina odpadkov pri uporabniku pojavlja stalno, si je le-ta dolžan priskrbeti dodatno posodo za odpadke. Vrečke so le dopolnilo posodam in jih ne nadomeščajo ter se jih na dan odvoza odpadkov pusti ob posodi za odpadke. PVC vrečke z znakom podjetja uporabniki prevzamejo na sedežu podjetja in se zaračuna ob mesečni položnici.

 

Čistoča zabojnikov

Povzročitelji odpadkov so dolžni čistiti zbirna mesta ter zagotoviti, da so posode za odpadke v uporabnem stanju. Povzročitelj je dolžan vzdrževati in redno čistiti namenske posode komunalnih odpadkov in ločenih frakcij, ki jih uporablja.

 

Sprememba lastništva in plačnika

SPREMEMBA LASTNIŠTVA

Če želite spremeniti lastništvo odjemnega mesta, je potrebno dostaviti kopijo kupoprodajne pogodbe oziroma dokumenta, iz katerega je razvidno, kdo je novi in stari lastnik odjemnega mesta. Prav tako je potrebo popisati števec in število oseb, ki živijo na odjemnem mestu.


SPREMEMBA PLAČNIKA

Za spremembo plačnika komunalnih storitev je potrebo izpolniti obrazec o spremembi plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto, na katerem mora biti razviden stari in novi plačnik storitve, stanje popisa števca ter število prijavljenih oseb ob spremembi.

V primeru, da najemnik želi, da računi prihajajo nanj in ne na najemodajalca, morata najemnik in najemodajalec podpisati obrazec o subsidiarni obveznosti najemodajalca.

 

Obračun in reklamacije

Postavka na računu

EM

Obrazložitev

Zbiranje KO

kg

Porazdelitev mase zbranih komunalnih odpadkov (KO) na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.

Javna infrastruktura – zbiranje KO

kg

Porazdelitev mase zbranih komunalnih odpadkov (KO) na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.

Obdelava in odlaganje MKO

kg

Porazdelitev mase obdelanih mešanih komunalnih odpadkov (MKO) na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.

Zbiranje BIO

kg

Porazdelitev mase zbranih bioloških odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika za biološke odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.

 

Kaj je e-račun in kako ga pridobim?

E – RAČUN je elektronska oblika računa, ki nadomešča papirnati račun poslan po klasični pošti. Omogoča poenostavljeno poslovanje, enostavno arhiviranje in prihranek. Ob PRIJAVI na e – račun NE boste več prejemali računov po klasični pošti ampak vam bomo račune poslali v elektronski obliki na vašo e – pošto ali v spletno banko. Prijavite se lahko na sedežu Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. ali preko e-racuni@kp-logatec.si .Reklamacije računov sprejemamo do roka plačila na:

 • elektronski naslov: info@kp-logatec.si ali
 • pisno na sedež podjetja: Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx