Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Pokopališke storitve

Pogrebne storitve

Osmrtnice

Splošne informacije
 

Pokopališka in pogrebna dejavnost

DEŽURNA SLUŽBA 041 310 294

 


VIRTUALNA SVEČKA in CVETJE


Elaborat o oblikovanju cene storitev 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

 

Odloki

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (LN 12/2001)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (LN 10/2007)
Odlok o pokopališkem redu v občini Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020 dalje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (LN 11/2012)


Obrazci

Vloga za prekop / prenos posmrtnih ostankov
Odjava grobnega prostora / sprememba plačnika groba
Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del na pokopališču
Pooblastilo za prijavo smrti na matičnem uradu


 

Navodila v primeru smrti

Ukrepanje po nastopu smrti

 • Po nastopu smrti doma

Ob ugotovitvi smrti morajo svojci umrlega o smrti obvestiti občinski organ pristojen za zdravstvo - na območju občine Logatec opravlja mrliško pregledno službo Zdravstveni dom Logatec (ambulanta dežurnega zdravnika: 01/75 08 229) ali pa poklicati številko 112 - klici v sili.

Mrliški preglednik ali zdravnik po opravljenem pregledu izpolni obrazec 'zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti', s katerim se nato prijavi smrt na matičnem uradu, hkrati pa predstavlja tudi dovoljenje za prevoz umrlega.

Prevoz umrlega se naroči Komunalnemu podjetju Logatec d.o.o. (dežurni telefon za pokopališko in pogrebno dejavnost: 041 310 294), ki ima za to ustrezno vozilo, saj se prevoze pokojnika lahko opravlja le z avtomobilom za prevoz posmrtnih ostankov in v transportni, neprepustni krsti, ki je sestavljena iz zunanje lesene krste in neprodušno zacinjene notranje krste iz cinka ali katerega koli drugega samorazgradljivega materiala.

Za prevoz v tujino je obvezen potni list, ki ga priskrbijo svojci, Komunalno podjetje Logatec d.o.o. pa priskrbi posmrtni potni list in mednarodne mrliške liste.

 • Po nastopu smrti v bolnišnici ali domu starejših občanov ali drugi ustanovi

V ustanovi, kjer nastopi smrt svojci dvignejo pokojnikove stvari, prejmejo pa tudi obvestilo, kje se pokojnik nahaja. Prevoz pokojnika na dom ali prevoz pokojnika na Žale za upepelitev (v primeru, da pokojnik tja že ni prepeljan) lahko svojci naročijo Komunalnemu podjetju Logatec d.o.o. (kontaktna številka je navedena zgoraj). Pri tem naj svojci pripravijo le osebni dokument pokojnika.


Naročilo pogrebnih in pokopaliških storitev

Za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve je potrebno pripraviti:

 • osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje); le z osebnim dokumentom pokojnika se lahko uredi upepelitev ali pa prevzame pokojnika, da se ga prepelje na drugo lokacijo, tako da je ta dokument nujno potreben,
 • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je smrt nastopila na domu (zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti).

Pred naročilom pogreba naj se svojci med seboj dogovorijo o načinu pogreba (krsta ali žara), o približnem datumu in uri pogreba ter o navzočnosti predstavnika verske skupnosti (duhovnika) in/ali drugih morebitnih društev. V primeru objave osmrtnice, naj svojci pripravijo vsaj okvirno besedilo. Večina osmrtnic vsebuje naslednje podatke: ime in priimek (lahko tudi dekliški priimek, po domače, poklic), kraj in ulica/cesta bivanja; kdaj in kje bo pogreb ter kje bo pokojnik ležal oziroma kje bo žara do pogreba oziroma na dan pogreba.

Vedeti je potrebno, kje bo pokojnik pokopan (pokopališče in številka grobnega polja ali pa se bo po dogovoru s Komunalnim podjetjem Logatec d.o.o. dodelilo novo grobno polje).

Svojci, ki želijo pogreb s predstavnikom verske skupnosti (duhovnikom), se morajo o tem dogovoriti v župniji, v kateri je imel pokojnik stalno bivališče.

Vse v zvezi s sodelovanjem raznih društev (godba, gasilci, lovci, čebelarji, …) naročnik pogreba ureja sam. Za sodelovanje pevcev in trobente naročnik pogreba lahko ureja sam, za kar mu lahko Komunalno podjetje Logatec d.o.o. posreduje nekatere kontaktne številke ali pa v skladu z željami svojcev pevce in trobentača naroči Komunalno podjetje Logatec d.o.o. v okviru storitve organiziranja pogrebne slovesnosti.

Pogreb, upepelitev ali prevoz na pokopališča, ki jih upravlja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. ali prevoz na druga pokopališča, naročijo svojci neposredno pri izvajalcih pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki opravljajo stalno dežurno službo na telefon: 041 310 294.

Sprejem pogreba je omogočen tudi na domu.

Svojci se s Komunalnim podjetjem Logatec d.o.o. lahko dogovorijo o sledečem:

 • kraj, dan in ura pogreba,
 • vrsta pogreba (krsta ali žara),
 • upepelitev pokojnika (upepelitev opravlja Žale Javno podjetje),
 • ureditev pokojnika (preoblačenje, britje, …),
 • izbira pogrebne opreme (krste, žare, nagrobna obeležja in drugo),
 • dodelitev grobnega prostora in sklenitev pogodbe o najemu grobne-ga prostora,
 • naročilo cvetja (ikebane, ikebana za na krsto, žarni venčki, venci in ostalo rezano cvetje po dogovoru),
 • izbira nagrobnega spomenika,
 • nagrobni napisi na nagrobnih ploščah žarnih zidov (na voljo je več vzorcev nagrobnih napisov),
 • prevozi pokojnika v kak drug kraj v Sloveniji ali v tujino,
 • odjava pokojnika na matičnem uradu,
 • objava osmrtnice (LEP, www.pogrebi.info, v časopisu (Delo, Dnevnik, Slovenske novice, …) ali na radiu (Radio Slovenija, R94, Odmev, …), po želji tudi drugje).

V primeru, da svojci potrebujejo povečavo slike pokojnika, ki jo želijo imeti ob poslovitvi, naj jo prinesejo s seboj ob naročilu pogreba ali v čim krajšem možnem času. Komunalno podjetje Logatec d.o.o. uredi povečanje slike, jo da v okvir in položi pred žaro ali krsto.


Prijava smrti matičnemu uradu

Smrt osebe je potrebno prijaviti v dveh dneh od dneva smrti oziroma najdbe trupla. Smrt se prijavi matičnemu uradu v kraju, kjer je oseba umrla.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, vojašnici, turistično-gostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oziroma zavodu, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla.

V drugih primerih je smrt dolžan prijaviti mrliški preglednik oziroma zdravnik, ki je ugotovil smrt, družinski člani umrlega ali tisti, s katerimi je umrli živel. Družinski člani umrlega lahko za prijavo smrti pooblastijo Komunalno podjetje Logatec d.o.o., ki bo v okviru opravljanja pogrebne dejavnosti in organiziranja pogrebne slovesnosti za pokojnika na podlagi podpisanega pooblastila poskrbelo za prijavo smrti na matičnem uradu (obrazec pooblastila je pripravljen v podjetju). Prijavi smrti je potrebno priložiti potrdilo o smrti, ki ga izda pristojni zdravstveni delavec, ki je smrt ugotovil.

Pristojna matična služba pošlje svojcem izpisek iz knjige umrlih na dom v 30-ih dneh od prijave smrti.


Pogrebnina in posmrtnina

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta izredni obliki denarne socialne pomoči.

 • posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 392,75 evrov (od 1.8.2018 dalje).
 • pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka znaša 785,50 evrov (od 1.8.2018 dalje).

Za upravičenost do posmrtnine ali pogrebnine mora vlagatelj izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico, ki med drugim določajo državljanstvo RS oziroma stalno prebivališče v RS, upravičenost do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka ali višino dohodka vlagatelja in še drugo.

Več se lahko pozanimate na spletni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in/ali na Centru za socialno delo, kjer tudi oddate Vlogo za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana - obrazec 8.47.


O upepelitvi

Upepelitev umrlega opravlja Žale javno podjetje, d.o.o. iz Ljubljane. Podjetje stremi k zagotavljanju čim višjih ekoloških standardov; pridobili so certifikat ISO 14001. Pri upepelitvi zato strogo upoštevajo, da so vsi uporabljeni materiali ekološko sprejemljivi, naravno razgradljivi in z ustreznimi atesti. Zaradi tega bo umrli upepeljen v svoji obleki le v primeru, da je ta 100 % iz naravnega materiala. V kolikor oblačila niso ustrezna, jih zamenjajo (proti plačilu) in zagotovijo ustrezno ravnanje z obleko, v kateri so umrlega sprejeli.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx