Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 
Oskrba s pitno vodo


Odvajanje in
čiščenje komunalne in
padavinske vode


Ravnanje s
komunalnimi odpadki


Skupna komunalna raba


Pokopališka in pogrebna dejavnost

Tržnina


 
Ceniki

Cenik komunalnih storitev - Ravnanje s komunalnimi odpadki (veljaven od 1.5.2021)
Cenik komunalnih storitev - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (veljaven od 1.5.2021)
Cenik komunalnih storitev - Oskrba s pitno vodo (veljaven od 1.5.2021)
Cenik posod za odpadke - september 2021
Cenik posod za odpadke - oktober 2021
Cenik storitve odvoza odpadnih nagrobnih sveč
Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno vodovodno omrežje
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
Cenik rezervnih delov za sisteme vakuumske kanalizacije
Cenik plakatiranja
Cenik tržnih prostorov
Cenik za najem opreme in storitev
Cenik vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec
Priloga k ceniku komunalnih storitev: Prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike (od maja 2021)
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO


Splošni obrazci

Sprememba plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto
Odjava - prijava oseb v gospodinjstvu
Dogovor o subsidiarni obveznosti najemodajalca za neporavnane obveznosti najemnika
Soglasje za direktno obremenitev SEPA (odprtje trajnika)
Obrazec za izdajo E-računa
Obrazec za odjavo E-računa


Splošni odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Odlok o načinu izvajanja GJS vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (LN 12/2012)
Odlok o javni razsvetljavi v občini Logatec (LN 11/2012)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (LN 5/13)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (LN 7-8/2013)


 

KIJZ

Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

Odgovorna oseba:

Matjaž Kurent, v.d.

Datum prve objave kataloga:

1.1.2005

Datum zadnje spremembe:

20.10.2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.kp-logatec.si

Druge oblike kataloga

tiskana oblika, dostopna na sedežu podjetja

....

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis
delovnega področja
organa:

Naša osnovna dejavnost je izvajanje naslednjih lokalnih gospodarskih javnih služb na območju občine Logatec:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
 • obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
 • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 • urejanje in čiščenje javnih površin,
 • vzdrževanje občinskih javnih cest,
 • 24-urna pogrebna dežurna služba,
 • urejanje pokopališč,
 • vzdrževanje javne razsvetljave,
 • urejanje javne tržnice in
 • plakatiranje.

Izvajamo tudi druge dejavnosti v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

Seznam notranjih
organizacijskih enot

Direktor:

Matjaž Kurent, v.d.

Telefon:

01 750 81 10

Elektronski naslov:

matjaz.kurent@kp-logatec.si

Operativni sektor:

Gospodarske javne službe

Janez Marinko

Telefon:

01 750 81 14

Elektronski naslov:

janez.marinko@kp-logatec.si

Tehnični razvoj

Špela Ferjančič

Telefon:

01 750 81 20

Elektronski naslov:

spela.ferjancic@kp-logatec.si

Projekti in vzdrževanje javnih površin

Matjaž Kurent

Telefon:

01 750 81 22

Elektronski naslov:

matjaz.kurent@kp-logatec.si

Podporne službe:

Finančno - računovodska služba:

Mojca Igličar

Telefon:

01 750 81 16

Elektronski naslov:

mojca.iglicar@kp-logatec.si

Kadrovske in splošne zadeve:

Katja Rupnik

Telefon:

01 750 81 13

Elektronski naslov:

katja.rupnik@kp-logatec.si

 

Javna naročila in pravne zadeve

Marijana Kunc

Telefon:

01 750 81 18

 

Elektronski naslov:

marijana.kunc@kp-logatec.si

Organigram organa

Povezava na ločen dokument

2.b Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 Pristojna oseba:

Marijana Kunc, univ. dipl. prav.

Telefonska številka:

01 750 81 18

Elektronski naslov:

marijana.kunc@kp-logatec.si

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

Povezava do zavihka »predpisi«

Državni predpisi

Register predpisov RS: http://www.pisrs.si/Pis.web/

Predpisi lokalnih skupnosti

Register predpisov Občine Logatec: https://www.logatec.si/index.php/predpisi

Predpisi EU

Evropski register predpisov: http://eur-lex.europa.eu/

2.č Seznam predlogov predpisov

Organ s predlogi predpisov ne razpolaga

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in
programskih dokumentov

 • Letna poročila
 • Letna poročila o skladnosti pitne vode

2.e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov,
ki jih vodi organ

 • izdaja projektnih pogojev in soglasij za priključitev
 • izdaja smernic in mnenj k prostorskim načrtom
 • izdaja soglasij za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na pokopališčih v občini Logatec
 • postopki javnega naročanja (povezava do javnih naročil)

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ

Seznam evidenc

Organ ne vodi javnih evidenc

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Na podlagi 26. člena ZVOP-1 se katalog zbirke osebnih podatkov z opisom nahaja na spletni strani informacijskega pooblaščenca


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na sedežu podjetja na Tržaški cesti 27, 1370 Logatec


4. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroške posredovanja informacij, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa  Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 16 do 18.

Za posredovanje informacij lahko družba prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26.


6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Povezava na najpogosteje zastavljena vprašanja


7. DRUGE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije po
10.a členu ZDIJZ in
21. členu ZJN-3

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30

Prodaja na Tržnici Logatec se izvaja:
TOREK IN PETEK: 9:00 – 17:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 19:00)

SOBOTA: 7:00 – 12:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 14:00)

TRŽNICA NE OBRATUJE OB NEDELJAH, PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx