Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Zbiranje in
odvoz odpadkov

Ločevanje odpadkov

Splošne informacije

Brošure - ločevanje odpadkov
 

Ravnanje s komunalnimi odpadki

KOLEDAR ODVOZA ODPADKOV 2021

Legenda in seznam ulic 2021

KOLEDAR ODVOZA ODPADKOV 2020

Legenda in seznam ulic 2020


Odloki

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Logatec (LN 4/2009)
Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020


Obrazci

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov
Naročilnica za opremo za prireditev (stojnice in posode za odpadke)
Naročilo dostave posod za odvoz odpadkov


 

Ravnanje s komunalnimi odpadki

Na področju ravnanja z odpadki Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) loči tri obvezne občinske gospodarske javne službe:
  • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
  • obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 
  • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Ravnanje z odpadki je na območju občine Logatec urejeno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/09) in Odlokom o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Logatec (Logaške novice, št. 6/20).
 
Komunalno podjetje Logatec na območju občine Logatec izvaja le gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, za izvajanje preostalih dveh javnih služb pa je občina podelila koncesijo podjetju Kostak iz Krškega. 
 
Zbiranje komunalnih odpadkov je organizirano po sistemu ločenega zbiranja odpadkov. Ločeno zbiranje odpadkov poteka na več načinov, in sicer sistem »od vrat do vrat«, zbiralnice ločenih frakcij (»eko otoki«), zbirni center Ostri vrh, odvoz kosovnih odpadkov po dogovoru ter letna akcija zbiranja nevarnih odpadkov (Letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov izvaja podizvajalec).
 
 
 
 
OBDELAVA IN ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
Od 1. 1. 2021 dalje mešane komunalne odpadke, ki jih občani zbirate v črnih posodah, oddajamo v center za obdelavo Spodnji Stari Grad, kjer poteka njihova mehansko-biološka obdelava, s katero se iz odpadkov izločijo biorazgradljivi odpadki in druge ločene frakcije kot so papir, plastika, kovine, sestavljena embalaža in gorljiva frakcija. Del izločenih odpadkov se porabi kot gorivo v cementarnah in drugih industrijskih porabnikih toplote (SRF – solid recovered fuels), preostanek pa se odloži na odlagališče Globoko pri Trebnjem.
Celotni sistem ravnanja z odpadki omogoča predelavo kar 95 odstotkov odpadkov, kar pomeni, da se na odlagališče odloži le še okrog 5 odstotkov mešanih komunalnih odpadkov, ki jih predamo družbi Kostak. 
 

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx