Domov      Imenik zaposlenih      O podjetju      Javne objave      Zaposlitev      Izjava o dostopnosti KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec
Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
   
Kam s tem odpadkom?
 

Letno vzdrževanje cest

Zimsko vzdrževanje cest

Javna razsvetljava

Splošne informacije
 

Skupna komunalna raba


Odloki

Odlok o načinu izvajanja GJS vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (LN 12/2012)
Odlok o javni razsvetljavi v občini Logatec (LN 11/2012)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (LN 5/13)
Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (LN 7-8/2013)


 

Skupna komunalna raba

Skupna komunalna raba obsega redno vzdrževanje občinskih javnih cest, urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje javne razsvetljave.

Redno vzdrževanje javnih občinskih cest je v Zakonu o cestah (ZCes-1) opredeljeno kot obvezna občinska gospodarska javna služba in obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Vrsta in način izvedbe rednih vzdrževalnih del na javnih cestah ter potrebni nivo rednega vzdrževanja javnih cest sta predpisana s Pravilnikom o rednem vzdrževanju cest (Uradni list RS, št. 38/16) in Odlokom o načinu izvajanja GJS vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/12).
 
Urejanje in čiščenje javnih površin sodi med obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja. V okviru te javne službe se izvaja urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin ter urejanje in čiščenje zelenih javnih površin. Obseg izvajanja javne službe je opredeljen v Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/13). 
 
Javna razsvetljava je bila z Odlokom o javni razsvetljavi v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/12) opredeljena kot izbirna občinska gospodarska javna služba. Javna služba obsega vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave ter strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave.
 
 
UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN
V okviru urejanja in čiščenja javnih površin izvajamo urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin ter urejanje in čiščenje zelenih javnih površin. 
Na utrjenih javnih površinah, kamor sodijo utrjene pešpoti, utrjene javne športne površine, tržnice, otroška igrišča ter druge utrjene javne površine, izvajamo:
  • čiščenje utrjenih javnih površin (pometanje, pranje, odstranjevanje plevelov in odpadlega listja, praznjenje košev za odpadke, v zimskem času pa tudi posipanje in odstranjevanje snega),
  • vzdrževanje igral na otroških igriščih na javnih površinah, 
  • vzdrževanje in nameščanje urbane opreme (košev za odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosil za zastave idr.),
  • vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin v dobrem stanju in za zagotavljanje varnosti in prehodnosti utrjenih javnih površin.
Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin obsega:
  • redno košnjo trave, obnavljanje in nego travnatih površin ter zatiranje plevela, 
  • sajenje, obnavljanje, oskrbo in nego grmovnic in živih mej, 
  • urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,
  • vzdrževanje in obnavljanje pešpoti in drugih utrjenih površin na območju zelenih površin,
  • postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih tabel, 
  • zbiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin.
Javna služba obsega tudi nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v času praznikov in prireditev ter vzdrževanje in nadomeščanje zastav.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30

Prodaja na Tržnici Logatec se izvaja:
TOREK IN PETEK: 9:00 – 17:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 19:00)

SOBOTA: 7:00 – 12:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 14:00)

TRŽNICA NE OBRATUJE OB NEDELJAH, PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2023
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2023 | CMSx