Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 
Oskrba s pitno vodo


Odvajanje in
čiščenje komunalne in
padavinske vode


Ravnanje s
komunalnimi odpadki


Skupna komunalna raba


Pokopališka in pogrebna dejavnost

Tržnina


 
Splošni obrazci

Sprememba plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto
Odjava - prijava oseb v gospodinjstvu
Dogovor o subsidiarni obveznosti najemodajalca za neporavnane obveznosti najemnika
Soglasje za direktno obremenitev SEPA (odprtje trajnika)
Obrazec za izdajo E-računa
Obrazec za odjavo E-računa


Ceniki

Cenik komunalnih storitev - november 2019
Cenik komunalnih storitev - december 2019
Priloga k ceniku komunalnih storitev: Prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike (od oktobra 2019)
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno vodovodno omrežje
Cenik plakatiranja
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
Cenik pokopaliških in pogrebnih storitev
Cenik tržnih prostorov
Cenik za najem opreme in storitev
Cenik rezervnih delov za sisteme vakuumske kanalizacije
Cenik vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO


Splošni odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Odlok o načinu izvajanja GJS vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (LN 12/2012)
Odlok o javni razsvetljavi v občini Logatec (LN 11/2012)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (LN 5/13)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (LN 7-8/2013)


  

Javna naročila

PREVZEM BIOLOŠKIH ODPADKOV IN ODPADKOV IZ ČISTILNIH NAPRAV
Razpisna dokumentacija
ESPD obrazec
GRAMOZENJE MAKADAMSKIH JAVNIH CEST V OBČINI LOGATEC
Seznam cest
ESPD obrazec
Predračun
Razpisna dokumentacija


Priloge k računu

JANUAR
- obveščanje uporabnikov oskrbe s pitno vodo
-prekinjeno obveščanej preko portala NI VODE
-vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja
-izredni prevzem blata iz obstoječih greznic in MČN


Letna poročila

Poročilo za leto 2018
Poročilo za leto 2017
Poročilo za leto 2016
Poročilo za leto 2015


 

NOVA SPLETNA STRAN

Obveščamo vas, da je spletna stran v izdelavi, zato so možne napake in pomanjkljivosti, ki jih bomo v čim krajšem času odpravili.

Hvala za razumevanje.

  

Izredni prevzem blata iz obstoječih greznic in MČN <50 PE

S 1.1.2020 je stopil v veljavo nov Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Logatec (Logaške novice, št. 10/19; v nadaljevanju odlok). Odlok prinaša kar nekaj sprememb in je dostopen na spletni strani Občine Logatec - https://www.logatec.si/index.php/predpisi/gospodarstvo.  Med drugim 6.člen odloka določa obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo. Redni prevzem blata iz obstoječih greznic se izvaja enkrat na tri leta, redni prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav velikosti pod 50 PE pa se izvaja enkrat na dve leti. Vsi ostali prevzemi so izredni prevzemi in se dodatno zaračunajo.

Praznjenje greznic na tri leta temelji na predpostavki, da so greznice ustrezne, to pomeni dovolj velike in pravilno zgrajene, če so greznice premajhne se pojavljajo težave v njihovem delovanju. 

Storitev izrednega prevzema grezničnega blata uporabniki naročijo s posebnim obrazcem: Zahtevek za izredni prevzem blata iz greznic ali MČN <50 PE

  

Kaj ne spada v kanalizacijske odtoke?

Na speltni povezavi Kaj ne sodi v kanalizacijske odtoke si lahko preberete in ogledate posledice neprimernega ravnanja uporabnikov kanalizacijskega sistema.

  

Sporočanje stanja števca

Vzpostavljena je nova spletna stran za pregled podatkov o vašem odjemnem mestu in za sporočanje stanja vodomera. Registrirajte se namesto na Komunala.info na portal mojupravljalec.si. Za navodila, kliknite na datoteko.

  

Bela voda

Prejeli smo več klicev o pojavu "bele vode", zato vam sporočamo, da je bela obarvanost vode iz pipe fizikalen pojav številnih majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Pojav ni posledica prekomerne koncentracije klora v vodi, kot zmotno misli večina porabnikov. Prisotnosti klora v vodi vizualno ne moremo zaznati. Ob iztekanju vode iz pipe se ta pritisk  sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi razopljenega zraka. Če takšno belo vodo natočimo v čisti kozarec, lahko že po nekaj trenutkih opazimo, da se voda v kozarcu počasi zbistri. Opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini. Voda se lahko brez zadržkov uporablja za pitje, kuhanje ali umivanje.

  

BIORAZGRADLJIVI ODPADKI – dodatne količine

Obveščamo vas, da odpadke v občini Logatec pobiramo le v za to namenjenih posodah. Odpadki, ki so poleg posode za biorazgradljive odpadke odloženi v vrečkah ali v kakršnikoli drugi obliki, so napačno odloženi in jih naše podjetje ne odvaža. Dodatne količine biorazgradljivih odpadkov lahko pripeljete na Zbirni center Ostri vrh.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra:
pon - pet: 06.30 - 14.30
sobota: 07.00 - 12.00
malica: 10.00 - 10.30
gsm: 051 653 448
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2020
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2020 | CMSx