Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 
Oskrba s pitno vodo


Odvajanje in
čiščenje komunalne in
padavinske vode


Ravnanje s
komunalnimi odpadki


Skupna komunalna raba


Pokopališka in pogrebna dejavnost

Tržnina


 
Koledar odvoza / izberite okoliš

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     B1     B2    


Splošni obrazci

Sprememba plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto
Odjava - prijava oseb v gospodinjstvu
Dogovor o subsidiarni obveznosti najemodajalca za neporavnane obveznosti najemnika
Soglasje za direktno obremenitev SEPA (odprtje trajnika)
Obrazec za izdajo E-računa
Obrazec za odjavo E-računa


Ceniki

Cenik komunalnih storitev - Ravnanje s komunalnimi odpadki (veljaven od 1.5.2021)
Cenik komunalnih storitev - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (veljaven od 1.5.2021)
Cenik komunalnih storitev - Oskrba s pitno vodo (veljaven od 1.5.2021)
Cenik posod za odpadke - november 2021
Cenik posod za odpadke - oktober 2021
Cenik storitve odvoza odpadnih nagrobnih sveč
Elaborat o oblikovanju cene storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč 2020
Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno vodovodno omrežje
Cena nadzora nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
Cenik rezervnih delov za sisteme vakuumske kanalizacije
Cenik plakatiranja
Cenik tržnih prostorov
Cenik za najem opreme in storitev
Cenik vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec
Priloga k ceniku komunalnih storitev: Prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike (od maja 2021)
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO


Splošni odloki

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Logatec
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Odlok o načinu izvajanja GJS vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec (LN 12/2012)
Odlok o javni razsvetljavi v občini Logatec (LN 11/2012)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec (LN 5/13)
Splošni pogoji opravljanja storitev plakatiranja
Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (LN 7-8/2013)


  

Javna naročila

Prevoz mešanih komunalnih odpadkov
Razpisna dokumentacija
Prevzem bioloških odpadkov in odpadnega lesa
Razpisna dokumentacija


Priloge k računu

September
Avgust
Julij
Junij
Maj
April
Marec
Februar
Januar


Letna poročila

Poročilo za leto 2020
Poročilo za leto 2019
Poročilo za leto 2018


 

PREKLIC SUBVENCIONIRANJA STROŠKOV PREVOZA PITNE VODE

Na podlagi 3. odstavka 5. člena Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20) se izdaja PREKLIC Odredbe št. 355-2/2021-22 o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode za območje celotne občine Logatec.

  

Obvestilo Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

Nadzorni svet družbe Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o. je bil na 9. redni seji, dne 29.3.2021 med drugim seznanjen z ustavitvijo projekta investicije DOLB Rovte in investicijo sušenja blata iz ČN. S projektom nakupa naprave za sušenje blata na ČN se je Nadzorni svet seznanil in predlagal, da se poslovni načrt za leto 2021 dopolni, hkrati pa od vodstva podjetja pričakuje sprotno informiranje o poteku investicije v sušilno napravo.
 
Predsednica Nadzornega sveta
mag. Brigita Šen Kreže

  

KOMUNALNO PODJETJE V ČASU KORONAVIRUSA

S ponovno razglašeno epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 v Sloveniji tudi v Komunalnem podjetju Logatec d.o.o. sledimo ukrepom za zmanjševanje tveganja prenosa okužbe.

Posledično smo uvedli preventivne ukrepe:

 • V upravo podjetja je vstop omejen, pred vstopom je potrebno pozvoniti na zvonec pri glavnih vhodnih vratih in počakati na zaposlenega.
 • Poudarjamo, da je možno večino zadev urediti preko e-pošte in telefona. Vse obrazce, izpolnjene in podpisane, skenirane lahko pošljete na info@kp-logatec.si.

Dosegljivi pa smo na telefonski številki 01/750 81 10.

Dežurni telefoni za nujne primere (prijava motenj in napak):
vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

Hvala za razumevanje.

  

Informacije o pojavu tularemije (zajčje mrzlice)

Na spodnjih povezavah vam posredujemo osnovne informacije s pojavom tularemije (zajčje mrzlice). Gradijo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Tularemija plakat 1

Tularemija plakat 2

  

Čiščenje odpadne vode

Na podlagi 25. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17 in 81/19), vas kot uporabnika javne službe obveščamo o delovanju čistilnih naprav, ki jih imamo v upravljanju. Klik na OBVESTILO.

  

OBREZOVANJE OBCESTNE VEGETACIJE

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč so dolžni ob občinski cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte ali druge visoke nasade ali poljščine tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo prometa. Zagotovljena morata biti prost profil ceste in predpisana preglednost, da je omogočen pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. 
V kolikor vegetacije še niste obrezali (na kar smo vas opozorili že septembra), vas obveščamo, da smo z dnem 2.3.2021 začeli z obrezovanjem vegetacije, ki sega v profil ceste, da se bo zagotovila preglednost in s tem varnost. 

  

Obvestilo GJS obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov

Spoštovani,
obveščamo vas, da je Občina Logatec za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov podelila koncesijo podjetju Kostak d.d. Od 1. 1. 2021 dalje tako mešane komunalne odpadke, ki jih občani zbirate v črnih posodah, odvažamo v center za obdelavo Spodnji Stari Grad, kjer poteka njihova mehansko-biološka obdelava, s katero se iz odpadkov izločijo uporabni materiali in surovine. Del izločenih odpadkov se porabi kot gorivo, preostanek (manj kot 5 % odpadkov) pa se odloži na odlagališče. Koncesija je podeljena za obdobje 10 let. 
Zaradi izbire novega izvajalca javne službe sta se s 1. 1. 2021 spremenili tudi ceni storitve obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, ki po novem znašata:
 • obdelava komunalnih odpadkov: 0,14968 EUR/kg in
 • odlaganje komunalnih odpadkov: 0,11700 EUR/kg.
Sklep o spremembi cen je občinski svet občine Logatec sprejel na svoji 14. redni seji dne 17. 12. 2020 in je bil objavljen v Logaških novicah št. 12/20 (str. 25). 
Komunalno podjetje Logatec d.o.o. bo na območju občine Logatec še naprej izvajalo gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov ter obračun storitev ravnanja z odpadki, tako da boste uporabniki še nadalje prejemali samo eno mesečno položnico za storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.  Hkrati vas obveščamo, da se bodo na storitvi obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov zaračunani kg usklajevali na mesečni ravni s faktorjem porazdelitve količin, saj nam bo družba Kostak d.d. glede na mesečno opravljeno storitev prevzela različno količino mešanih komunalnih odpadkov. Slednje pomeni, da bo skupno mesečni znesek na storitvah ravnanja s komunalnimi odpadki vsak mesec različen.

  

KOLEDAR ODVOZA ODPADKOV 2021

Klikni na koledar 2021 za seznam odvoza odpadkov 2021.

  

Sestavljamo čisto okolje občine Logatec

Vabljeni k branju člankov v okviru projekta LAS - Sestavljamo čisto okolje občine Logatec:

  

MESEČNI SEJEM

Spoštovane občanke in občani, ker je virus covid-19 ponovno v večji meri prisoten med prebivalstvom, vas obveščamo, da bomo izvedbo mesečnega sejma preložili na čas, ko bo izvedba sejma povsem varna za celotno populacijo občanov.
Kar pomeni, da tudi ta mesec mesečni sejem odpade.

  

SUBVENCIONIRANJE STROŠKOV PREVOZA PITNE VODE

Obveščamo vas, da je pričel veljati Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20), s katerim so omogočeni subvencionirani prevozi pitne vode občanom Občine Logatec, s stalnim prebivališčem v Občini Logatec, ki nimajo možnosti priklopa na javno vodovodno omrežje.
 
Do subvencioniranega prevoza pitne vode je upravičen uporabnik, ki je vpisan v Evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode.
 
Vpis v Evidenco je možen na podlagi vloge in izpolnitvi naslednjih pogojev:
 • da uporabnik nima možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, o čemer je v primeru dvoma potrebno mnenje izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo,
 • da gre za porabo vode za lastne potrebe,
 • da ne gre za porabo vode za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti,
 • da se vodo dostavlja na naslov stalnega prebivališča uporabnika.
 
Uporabniki so upravičeni do največ petih brezplačnih prevozov pitne vode na koledarsko leto. 
 
Upravičenec je dolžan Občino obvestiti o začetku pomanjkanja pitne vode zaradi suše na območju, kjer se nahaja njegov objekt. Po prejemu obvestil o začetku pomanjkanja pitne vode zaradi suše lahko župan preveri stanje pri izvajalcu in se na podlagi navedenega odloči o sprejemu pisne odredbe, s katero določi, da so na določenih območjih v občini, uporabniki upravičeni do subvencioniranja prevozov.
 
VLOGA ZA VPIS V EVIDENCO

  

UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S COVID-19 PRI POGREBIH VELJA DO PREKLICA

Z namenom preprečevanja širjenja okužb z novim korona virusom svojcem pokojnega želimo sporočiti:

 1. Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj in v najožjem družinskem krogu, do naj več 10 ljudi.
 2. Izvaja se najožji strokovni protokol pogrebne slovesnosti. To pomeni v celoti prisotnost pogrebnega moštva z zastavonošo, vendar brez izvajanja spremljevalnih  dogodkov.
 3. Trajanja pogrebov max. 30 min
 4. Čas odprtja mrliške vežice je 2 uri.
 5. Za izrekanje sožalja v času pred pogrebom je dovoljen vstop v mrliško vežico le posameznim osebam, tako da bodov prostoru za slovo poleg naj ožjih družinskih članov  lahko maksimalno dve osebi.
 6. Vstop v javni objekt je le s predpisano zaščitno opremo (maska).
 7. Pozivamo tudi, da se po končani pogrebni slovesnosti ne zadržujete v skupinah.

  

PITNIKI

Pravilna uporaba pitnikov ne predstavlja tveganja za zdravje zaradi okužbe z infektivnimi agensi, vključno z novim koronavirusom SARS-CoV-2.

Do okužbe pa lahko pride ob napačni rabi pitnikov, zato svetujemo naslednje:
- Med pitjem vode se z ustnicami ne dotikajte ustja pipe.
- Gumba za sproščanje dotoka vode se dotikajte le z umitimi ali razkuženimi rokami. Uporabite lahko tudi ČIST robec ali drugo zaščito, ki prepreči neposreden stik roke z gumbom.
- Ne dotikajte se obraza, ust, nosu in oči!

  

Obvestilo o spiranju lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, je v času razglasitve epidemije veliko ustanov začasno zaprlo svoja vrata.

Zaradi tega je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju. Zastajanje pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju lahko povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in potencialno nevarnost za zdravje ljudi.

Vsem lastnikom in upravnikom javnih objektov zato priporočamo, da po daljšem zaprtju objekta poskrbijo za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja, ki se opravi tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v objektu za najmanj15 minut oz. do stabilizacije temperature.

Svetujemo, da redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja izvajate skozi vse leto in s tem zagotavljate pretočnost na vseh pipah v objektu (izpiranje naj se opravi po vsakem obdobju, ko voda v omrežju dlje časa stoji (npr. na začetku delovnega tedna, po praznikih).

Priporočamo tudi, da naj voda na vsaki pipi, vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.

Podrobnejša navodila in priporočila lahko najdete na spletni strani NIJZ pod naslovi:

 • Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje
 • Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja
 • Preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju

  

OPOZORILO o odpadkih

S strani zbornice komunalnega gospodarstva objavljamo sledeče enotno obvestilo, kjer Komunalna podjetja uporabnike pozivajo k skrbnem ravnanju z odpadki (vlažilni in čistilni robčki)

Zaradi epidemije COVID-19 se je močno povečala poraba robčkov in krp za razkuževanje in čiščenje za enkratno uporabo, kar je žal opaziti tudi v kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah. Komunalna podjetja uporabnike opozarjajo, da vlažni robčki in drugi higienski proizvodi nikakor ne sodijo v straniščno školjko, temveč med mešane komunalne odpadke, saj ti v kanalizacijskih sistemih povzročijo zamašitve in možnost izpada delovanja naprav ter povzročajo dodatne stroške in obremenitve zaposlenih v komunalnem gospodarstvu.

Ob ravnanju z odpadki naprošamo vse uporabnike, da tudi zaradi omenjenih težav z velikimi kupi neprevzete embalaže z odpadki ravnajo čim bolj racionalno in jih pred odlaganjem v zabojnik stiskajo in tako zmanjšajo volumen ter poskrbijo za ustrezno ločevanje. Prav tako uporabnike prosimo, da kosovne in druge odpadke ter zeleni odrez, ki jih zaradi opisanih omejitev nekaj časa ne bo mogoče tekoče oddati v zbirnih centrih ali v okviru organiziranega odvoza, shranijo doma in počakajo na izboljšanje stanja. Apeliramo na vse, da teh odpadkov ne odlagajo v naravi.

  

POMEMBNO OBVESTILO - ODPADKI IN KORONAVIRUS

Posredujemo navodilo Ministrstva za okolje in prostor, da se odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke.

Navodila:

 • Vse odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvu z bolnikom, ki kaže znake koronavirusa COVID-19, se odvrže med mešane komunalne odpadke, ne glede na to ali gre za biološke odpadke ali ločene frakcije, ki se zbirajo v namenskih zabojnikih. Sem sodijo tudi vsi papirnati robčki, maske, rokavice inp.

 • Odpadki se odložijo v plastično vrečko za smeti, ki jo je potrebno zavezati (zalepiti), da se prepreči raztresanje teh odpadkov.

 • Vreča mora biti postavljena stran od drugih odpadkov ter izven dosega otrok in živali.

 • Zavezano (zalepljeno) vrečko s smetmi je potrebno hraniti ločeno vsaj 72 ur preden se odloži v črno/sivo posodo za mešane komunalne odpadke.

 • Po vsakem ravnanju z odpadki si je potrebno temeljito umiti roke z milom in vodo.

 

Več informacij na stani NIJZ.

  

ODPADNA SILAŽNA FOLIJA

Vse nosilce kmetijske dejavnosti obveščamo, da odpadna silažna folija ne sodi med mešane komunalne odpadke ali embalažo, ki nastane v gospodinjstvih. Ta vrste odpadek sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti pod klasifikacijsko številko; 02 01 04 Odpadna plastika (razen embalaže) in zanjo je dolžan poskrbeti povzročitelj sam. Torej, stroški ravnanja z odpadno folijo bremenijo uporabnika oziroma povzročitelja – kmeta. Odlaganje v hišne posode za komunalne odpadke ali na ekološke otoke ni dovoljeno.

Prisotnost silažne folije je vzrok za ne prevzemanje le te s strani embalažnih družb.  Razlog za to je, da proizvajalci folije stroškov ravnanja z odpadno folijo ne vključujejo v svoje prodajne cene, torej ni podaljšane odgovornosti in ni vzpostavljene mreže zbiranja na ravni države.

Povzročitelji odpadne silažne folije lahko folijo oddate na zbirnem centru v času obratovanja. Odpadek bo na zbirnem centru stehtan, za pripeljano količino odpadka pa bo izdan tudi račun, skladno z veljavnim cenikom. Cena 1 t odpadne silažne folije znaša 151, 48 €.

Prevzemniki v naši bližini, ki prevzemajo to vrsto odpadka so:

 • KOTO PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE, D. O. O., AGROKOMBINATSKA CESTA 80, 1000 LJUBLJANA;
 • BRDO D. O. O., LESNO BRDO 49C, 1360 VRHNIKA;
 • AVTOPREVOZNIŠTVO ŠTEFAN MODIC S.P., IŠKA VAS 45, 1292 IG;
 • GOR D. O. O.; TRŽAŠKA CESTA 2, LJUBLJANA
 • MECUM, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVANJE IN SVETOVANJE, D. O. O., LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 43, 1000 LJUBLJANA;
 • C&G D.O.O., RIHARJEVA ULICA 38, LJUBLJANA;
 • HMEZAD - TMT TRANSPORT, MEHANIZACIJA, TRGOVINA, D.O.O., LJUBLJANA, DERČEVA ULICA 35, 1000 LJUBLJANA.

  

Izredni prevzem blata iz obstoječih greznic in MČN <50 PE

S 1.1.2020 je stopil v veljavo nov Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Logatec (Logaške novice, št. 10/19; v nadaljevanju odlok). Odlok prinaša kar nekaj sprememb in je dostopen na spletni strani Občine Logatec - https://www.logatec.si/index.php/predpisi/gospodarstvo.  Med drugim 6.člen odloka določa obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo. Redni prevzem blata iz obstoječih greznic se izvaja enkrat na tri leta, redni prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav velikosti pod 50 PE pa se izvaja enkrat na dve leti. Vsi ostali prevzemi so izredni prevzemi in se dodatno zaračunajo.

Praznjenje greznic na tri leta temelji na predpostavki, da so greznice ustrezne, to pomeni dovolj velike in pravilno zgrajene, če so greznice premajhne se pojavljajo težave v njihovem delovanju. 

Storitev izrednega prevzema grezničnega blata uporabniki naročijo s posebnim obrazcem: Zahtevek za izredni prevzem blata iz greznic ali MČN <50 PE

  

Kaj ne spada v kanalizacijske odtoke?

Na speltni povezavi Kaj ne sodi v kanalizacijske odtoke si lahko preberete in ogledate posledice neprimernega ravnanja uporabnikov kanalizacijskega sistema.

  

Sporočanje stanja števca

Vzpostavljena je nova spletna stran za pregled podatkov o vašem odjemnem mestu in za sporočanje stanja vodomera. Registrirajte se namesto na Komunala.info na portal mojupravljalec.si. Za navodila, kliknite na datoteko.

  

Bela voda

Prejeli smo več klicev o pojavu "bele vode", zato vam sporočamo, da je bela obarvanost vode iz pipe fizikalen pojav številnih majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Pojav ni posledica prekomerne koncentracije klora v vodi, kot zmotno misli večina porabnikov. Prisotnosti klora v vodi vizualno ne moremo zaznati. Ob iztekanju vode iz pipe se ta pritisk  sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi razopljenega zraka. Če takšno belo vodo natočimo v čisti kozarec, lahko že po nekaj trenutkih opazimo, da se voda v kozarcu počasi zbistri. Opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini. Voda se lahko brez zadržkov uporablja za pitje, kuhanje ali umivanje.

  

NOVA SPLETNA STRAN

Obveščamo vas, da je spletna stran v izdelavi, zato so možne napake in pomanjkljivosti, ki jih bomo v čim krajšem času odpravili.

Hvala za razumevanje.

  

BIORAZGRADLJIVI ODPADKI – dodatne količine

Obveščamo vas, da odpadke v občini Logatec pobiramo le v za to namenjenih posodah. Odpadki, ki so poleg posode za biorazgradljive odpadke odloženi v vrečkah ali v kakršnikoli drugi obliki, so napačno odloženi in jih naše podjetje ne odvaža. Dodatne količine biorazgradljivih odpadkov lahko pripeljete na Zbirni center Ostri vrh.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30

Prodaja na Tržnici Logatec se izvaja:
TOREK IN PETEK: 9:00 – 17:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 19:00)

SOBOTA: 7:00 – 12:00
(uradni poletni čas od 7:00 – 14:00)

TRŽNICA NE OBRATUJE OB NEDELJAH, PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx