Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Odvajanje odpadne vode

Čiščenje odpadne vode

Program javne službe
odvajanja in čiščenja
odpadne vode

Storitve povezane z greznicami in MKČN

Splošne informacije
 

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode


Odloki

Uredba o dopolnitvi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list, št. 76/17)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 81/19)
Pravilnik o določitvi cene odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v občini Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v občini Logatec (LN 3/2013)
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15)
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (LN, št. 10/19), velja od 1.1.2020


Obrazci

Vloga za priklop na javno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)
Vloga za priključitev hišnega črpališča
IZJAVA o uporabi odpadnega blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
Obrazec za izdelavo poročila o prvih meritvah za MČN do 50 PE
Izredni prevzem blata iz greznic ali MKČN (manjših od 50 PE)


 

ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode izvajamo na območju občine Logatec. Podjetje upravlja s kanalizacijskim sistemom v mestu Logatec, v Rovtah, Lazah ter dveh manjših območjih v naselju Hotedršica in Grčarevec, katerega lastnik je Občina Logatec.

Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja Logatec znaša 66 km, ki je sestavljen iz mešanega, fekalnega in padavinskega sistema. Kanalizacijski sistem sestavljajo gravitacijski, tlačni in vakuumski podsistemi, ki se zaključijo na skupni čistilni napravi Logatec. V javnem kanalizacijskem sistemu Logatec je trenutno petnajst črpališč. Večina črpališč je opremljena s telemetrijo za javljanje napak preko SMS sporočil.V javnem kanalizacijskem sistemu Logatec je trenutno dvanajst črpališč. Vsa črpališča so opremljena s telemetrijo za javljanje napak preko SMS sporočil.

V letu 2013 je bil dokončno izgrajen kanalizacijski sistem Rovte, ki se zaključi z lagunsko čistilno napravo Rovte. Kanalizacijski sistem je fekalni sistem v dolžini 6,8 km. Na sistemu je 5 črpališč, ki so vsa opremljena z GMS napravo za javljanje napak preko SMS sporočil.

Kanalizacijski sistem Hotedršica – Spodnji Log je ločen fekalni sistem v dolžini 416 m in se zaključi z malo čistilno napravo velikosti 100 PE. Na sistemu je eno črpališče, ki je opremljeno s telemetrijo za javljanje napak preko SMS sporočil.

Kanalizacijski sistem Laze je ločen fekalni sistem v dolžini 4,6 km. Na sistemu je 5 črpališč, ki so opremljena z GMS napravo za javljanje napak preko SMS sporočil.

Kanalizacijski sistem Grčarevec je manjši fekalni sistem v dolžini 475 m. Na sistemu ni črpališč in se zaključi z malo čistilno napravo velikosti 50 PE.

 

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje

OBVEZEN PRIKLOP

Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi ali preureja javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev obstoječega kanalizacijskega priključka stavbe na javno kanalizacijsko omrežje obvezna. Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se mora opraviti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.

Priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje se opravi na podlagi soglasja izvajalca javne službe. Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijsko omrežje preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih, ko se pri izdelavi projekta kanalizacijskega priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev več stavb preko skupnega kanalizacijskega priključka. S skupinskim kanalizacijskiim priključkom morajo soglašati vsi lastniki takega kanalizacijskega priključka. Pred priključitvijo morajo lastniki medsebojna razmerja v zvezi s kanalizacijskim priključkom urediti s pogodbo, v kateri morajo tudi določiti upravljalca kanalizacijskega priključka, en izvod pogodbe pa morajo izročiti izvajalcu javne službe.

 

Kaj ne odvajamo v kanalizacijski sistem?

V javno kanalizacijo je strogo prepovedano odvajati:

  • strupene snovi, snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice, jedke snovi (kisline, alkalije in soli), maščobe in odpadno olje, odpadne vode, tekočine ali snovi, ki bi škodljivo vplivale na material, iz katerega je zgrajena javna kanalizacija, trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti, gnoj, rastlinske ostanke, trupla poginulih živali, mavec, pesek, cement, tekstil, les, perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko ali druge predmete, radioaktivne snovi, kužne snovi.
  • V vode ali javno kanalizacijo je prepovedano odvajati odpadne vode, ki vsebuje zmlete ali zdrobljene odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih ali gospodinjstvu podobnih dejavnostih.
  • V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati drenažnih vod, zalednih vod, podtalnice, vod odprtih vodotokov ter padavinskih vod, kjer jih je možno speljati v ponikovalnico ali vodotok.
  • Prav tako je v ločeno zgrajeno fekalno kanalizacijo strogo prepovedano odvajati padavinsko, izvorno ali drenažno vodo, v ločeno zgrajeno meteorno kanalizacijo pa industrijsko ali komunalno odpadno vodo.

O nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo, je uporabnik dolžan poleg centra za obveščanje obvestiti tudi izvajalca javne službe in takoj ustrezno ukrepati.

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx