Domov      Imenik zaposlenih      Informacije o podjetju KIJZ      NS      FAQ      f
 
   
 

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

e-obveščanje
Prijava na e-obveščanje (SMS/e-mail) Komunalnega podjetja Logatec.

KP Logatec Obvestila občanom, prijava škode in infrastrukturi
Obvestila občanom,
prijava škode in infrastrukturi
 

Odvajanje odpadne vode

Čiščenje odpadne vode

Program javne službe
odvajanja in čiščenja
odpadne vode

Storitve povezane z greznicami in MKČN

Splošne informacije
 

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode


Odloki

Uredba o dopolnitvi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list, št. 76/17)
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 81/19)
Pravilnik o določitvi cene odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v občini Logatec (LN, št. 6/20), velja od 14.7.2020
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v občini Logatec (LN 3/2013)
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15)
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (LN, št. 10/19), velja od 1.1.2020


Obrazci

Vloga za priklop na javno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)
Vloga za priključitev hišnega črpališča
IZJAVA o uporabi odpadnega blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
Obrazec za izdelavo poročila o prvih meritvah za MČN do 50 PE
Izredni prevzem blata iz greznic ali MKČN (manjših od 50 PE)


 

SPLOŠNE INFORMACIJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA

Kako do soglasja in priključka

Novogradnja

 • Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV na gospodarsko javno infrastrukturo in vključitev v izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe. K pisni vlogi za izdajo soglasja mora stranka priložiti projektno dokumentacijo.
 • Po pridobitvi gradbenega dovoljenja stranka izpolni VLOGO ZA PRIKLOP NA JAVNO INFRASTRUKTURO
 • Stranka po oddaji vloge prejme po dva izvoda pogodbe o izvajanju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Poravna pogodbene obveznosti in vrne en podpisan izvod pogodbe.
 • Stranka izvede priklop v lastni režiji.
 • Po izvedenem priklopu stranka o priklopu obvesti Komunalno podjetje Logatec. Izvede se ogled ali je priklop izveden in nato stranka prejme potrdilo o priklopu. S tem je postopek zaključen in priključek se vnese v bazo za obračun mesečnih komunalnih storitev.

Obstoječi objekt

 • V primeru priključevanja obstoječega objekta na komunalno infrastrukturo mora stranka oddati VLOGO ZA IZDAJO SOGLASJA.
 • Po oddani vlogi stranka najprej prejme soglasje ter nato še dva izvoda pogodbe o izvajanju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Poravna pogodbene obveznosti in vrne en podpisan izvod pogodbe.
 • Stranka izvede priklop v lastni režiji.
 • Po izvedenem priklopu stranka o priklopu obvesti Komunalno podjetje Logatec. Izvede se ogled ali je priklop izveden in nato stranka prejme potrdilo o priklopu. S tem je postopek zaključen in priključek se vnese v bazo za obračun mesečnih komunalnih storitev.

 

Okoljska dajatev

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15; v nadaljevanju: Uredba) določa vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve, višino, način obračunavanja, odmero in plačevanje dajatve, obveznost plačevanja, zavezance, plačnike ter prejemnike okoljske dajatve.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve po Uredbi je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda. Plačnik je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev. Prejemnik plačila okoljske dajatve je OBČINA, v kateri zavezanec odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

Osnova za obračun okoljske dajatve je seštevek enot obremenitve, ki nastanejo v koledarskem letu zaradi odvajanja te odpadne vode. Kjer se poraba pitne vode meri z obračunskim vodomerov, se dajatev obračuna glede na količino porabljene pitne vode v m3. Kjer pa se poraba vode ne meri z obračunskim vodomerom, pa velja da je 1 oseba enaka eni enoti obremenitve. V Uredbi je določen tudi normativ, da 1 oseba na leto porabi 50 m3 vode.

Uredba tudi določa možnost zmanjšanja okoljske dajatve, in sicer:

 • Okoljska dajatev se zmanjša za 90%, če uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v kanalizacijo, ki se zaključi s čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem.
 • Okoljska dajatev se zmanjša za 90%, če ima uporabnik objekt priključen na lastno malo čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, kjer ustreznost dokazuje z izvedenimi meritvami iztoka iz čistilne naprave.
 • Okoljska dajatev se zmanjša za 40%, če je objekt priključen na kanalizacijo, ki se konča s čistilno napravo s primarnim čiščenjem.

Uporabniki, ki imajo greznice, niso upravičeni do zmanjšanja okoljske dajatve.

Oprostitev plačila okoljske dajatve je za odpadno vodo, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporablja kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah in za dobavljeno pitno vodo, iz katere ne nastaja odpadna voda in se neonesnažena vrača v okolje.

 

Vgradil sem MKČN, kaj moram storiti?

V tretjem mesecu delovanja male komunalne čistilne naprave  pod 50 PE (v nadaljevanju  MKČN) morate naročiti  prve meritve pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa. Izvajalec meritev bo odvzel trenutni vzorec na iztoku iz MKČN. Izvajalec vam bo na podlagi meritev izdal analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, morate meritve ponoviti.

Seznam pooblaščenih izvajalcev je dosegljiv na strani Agencije RS za okolje.

Najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida le tega skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo pošljite na Komunalno podjetje Logatec d.o.o. Izvajalec javne službe vam bo izdal Poročilo o prvih meritvah, ter znižal okoljsko dajatev za 90% (naslednji mesec po prejemu analiznega izvida).

Izvajalec javne službe vsako MKČN, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izda Poročilo o pregledu.

V okviru pregleda preveri:

 • ali MKČN obratuje,
 • nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v MKČN,
 • zmogljivost MKČN glede na količino odpadne vode,
 • način odvajanja odpadne vode iz MKČN,
 • navodila za obratovanje in vzdrževanje MKČN,
 • izjavo o lastnostih MKČN, če gre za tipsko MKČN,
 • vodno soglasje  v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000 (in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok).
 • poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda,
 • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,
 • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

 

Sprememba lastništva in plačnika

SPREMEMBA LASTNIŠTVA

Če želite spremeniti lastništvo odjemnega mesta, je potrebno dostaviti kopijo kupoprodajne pogodbe oziroma dokumenta, iz katerega je razvidno, kdo je novi in stari lastnik odjemnega mesta. Prav tako je potrebo popisati števec in število oseb, ki živijo na odjemnem mestu.


SPREMEMBA PLAČNIKA

Za spremembo plačnika komunalnih storitev je potrebo izpolniti obrazec o spremembi plačnika komunalnih storitev za odjemno mesto, na katerem mora biti razviden stari in novi plačnik storitve, stanje popisa števca ter število prijavljenih oseb ob spremembi.

V primeru, da najemnik želi, da računi prihajajo nanj in ne na najemodajalca, morata najemnik in najemodajalec podpisati obrazec o subsidiarni obveznosti najemodajalca.

 

Obračun in reklamacije

Obračun uporabnikov priključenih na kanalizacijski sistem

Postavka na računu

Enota mere

Obrazložitev

Storitev odvajanja odpadne vode

m3

Na podlagi obračunskega vodomera, kjer je osnova poraba pitne vode v m3.

m3

Če odjemno mesto obračunskega vodomera nima, pa na podlagi števila oseb na odjemnem mestu izraženo v m3.

Omrežnina – odvajanje odpadne vode

kos

Na podlagi dimenzije obračunskega vodomera.

kos

Če odjemno mesto obračunskega vodomera nima, pa na podlagi zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka.

Storitev čiščenja odpadne vode

m3

Na podlagi obračunskega vodomera, kjer je osnova poraba pitne vode v m3.

m3

Če odjemno mesto obračunskega vodomera nima, pa na podlagi števila oseb na odjemnem mestu izraženo v m3.

Omrežnina – čiščenje odpadne vode

kos

Na podlagi dimenzije obračunskega vodomera.

kos

Če odjemno mesto obračunskega vodomera nima, pa na podlagi zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka.

Okoljska dajatev

m3

Na podlagi obračunskega vodomera, kjer je osnova poraba pitne vode v m3.

m3

Če odjemno mesto obračunskega vodomera nima, pa na podlagi števila oseb na odjemnem mestu izraženo v m3.

 

Obračun uporabnikov storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)

Postavka na računu

Enota mere

Obrazložitev

Storitev povezane z greznicami in MKČN

m3

Na podlagi obračunskega vodomera, kjer je osnova poraba pitne vode v m3.

PE

Če odjemno mesto obračunskega vodomera nima, pa na podlagi števila oseb na odjemnem mestu izraženo s PE.

Omrežnina – čiščenje greznice in MKČN

kos

Na podlagi dimenzije obračunskega vodomera.

kos

Če odjemno mesto obračunskega vodomera nima, pa na podlagi zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka.

Okoljska dajatev

m3

Na podlagi obračunskega vodomera, kjer je osnova poraba pitne vode v m3.

PE

Če odjemno mesto obračunskega vodomera nima, pa na podlagi števila oseb na odjemnem mestu izraženo s PE.

PE – populacijski ekvivalent (oseba)

V primeru, da na odjemnem mestu ni obračunskega vodomera, se storitev obračuna po osebi, in sicer po normativu 0,15 m3/osebo/dan.


Kaj je e-račun in kako ga pridobim?

E – RAČUN je elektronska oblika računa, ki nadomešča papirnati račun poslan po klasični pošti. Omogoča poenostavljeno poslovanje, enostavno arhiviranje in prihranek. Ob PRIJAVI na e – račun NE boste več prejemali računov po klasični pošti ampak vam bomo račune poslali v elektronski obliki na vašo e – pošto ali v spletno banko. Prijavite se lahko na sedežu Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. ali preko e-racuni@kp-logatec.si .


Reklamacije računov sprejemamo do roka plačila na:

 • elektronski naslov: info@kp-logatec.si ali
 • pisno na sedež podjetja: Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

  

     
 
Dosegljivi za stranke:
ponedeljek - petek: 07.30 - 14.30
malica: 10.00 - 10.30


Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
Malica: 10:00 – 10:30
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
01 / 750 81 10
051 656 271, int. 10

info@kp-logatec.si
Dežurni telefon za pogrebno dejavnost:
041 310 294 (24/7)

Dežurni telefoni za prijavo motenj in napak izven delovnega časa podjetja:

vodovod: 041 308 666
kanalizacija: 041 310 295
ceste: 041 310 295

mojupravljalec.si
Pregled podatkov o odjemnem mestu
in sporočanje stanja vodomera.

 
  Vse pravice pridržane © 2021
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 
  Oblika: Mimetik design
Fotografije: Andrej Korenč
Postavitev spletnega mesta: Prolog d.o.o., Logatec | 1990 - 2021 | CMSx